Truy cập nội dung luôn

Liên kết Liên kết

Thông báo của Ban biên tập Thông báo của Ban biên tập

    UBND TỈNH TIỀN GIANG

    BAN QUẢN LÝ CÁC KCN

           Số: 122/BQL- VP

              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                    Tiền Giang, ngày 20 tháng 3 năm 2015

V/v trao đổi, cung cấp thông tin

  trên Trang thông tin điện tử.

                                   

                             Kính gửi:

 - Các Chủ đầu tư Khu công nghiệp;

 - Các Doanh nghiệp Khu công nghiệp;

 - Các Doanh nghiệp Cụm công nghiệp.

          Nhằm phục vụ nhu cầu trao đổi, cung cấp thông tin về hoạt động của Ban quản lý các khu công nghiệp với Chủ đầu tư, các Doanh nghiệp trong các khu, cụm công nghiệp trên trang thông tin điện tử của Ban quản lý các khu công nghiệp tại địa chỉ truy cập: http://bqlkcn.tiengiang.gov.vn/. Trang thông tin điện tử của Ban Quản lý các khu công nghiệp có những chuyên mục như sau: Thông tin chung; hoạt động các khu, cụm công nghiệp; thủ tục hành chính; văn bản pháp luật, Ban Biên tập…

          Ban Quản lý các khu công nghiệp xin giới thiệu đến Chủ đầu tư, các Doanh nghiệp trong các khu, cụm công nghiệp biết để truy cập; đồng thời Ban Biên tập Trang thông tin điện tử Ban Quản lý các khu công nghiệp rất mong nhận được các bài viết, tin bài, hình ảnh…có liên quan đến hoạt động của các khu, cụm công nghiệp nhằm giúp cho thông tin của Trang thông tin điện tử Ban Quản lý các khu công nghiệp ngày càng phong phú và đa đạng. Các bài viết, tin bài, hình ảnh, các ý kiến đóng góp về các chuyên mục và các thủ tục hành chính,… xin gửi về Ban Biên tập Trang thông tin điện tử Ban Quản lý các khu công nghiệp qua địa chỉ hộp thư điện tử: bqlkcntgweb@gmail.com

Ban Quản lý các khu công nghiệp thông báo đến các Chủ đầu tư, các Doanh nghiệp trong các khu, cụm công nghiệp biết và phối hợp thực hiện./.

 
 

Nơi nhận: 

- Như trên;

-Các phòng:VP,ĐT,

 LĐDN,QHXD,MT;

-Cty PTHT;

- Lưu VT.

                     KT/TRƯỞNG BAN

                    PHÓ TRƯỞNG BAN

  

                              (Đã ký)

  

                    Nguyễn Thanh Liêm

              (TRƯỞNG BAN BIÊN TẬP)

 

 
Quyết định về việc kiện toàn Ban Biên tập Trang thông tin điện tử của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Tiền Giang.

Quyết định thành lập Ban biên tập Website của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Tiền Giang 


Quyết định Ban hành quy chế quản lý, sử dụng trang thông tin điện tử của Ban Quản lý các khu công nghiệp Tiền Giang