Truy cập nội dung luôn

Liên kết Liên kết

Biểu mẫu báo cáo Biểu mẫu báo cáo

Hướng dẫn số 57/HD-SNV ngày 20/3/2019 của Sở Nội vụ về tổ chức hoạt động của các Khối thi đua sở, ngành, doanh nghiệp tỉnh năm 2019;

Mẫu biểu báo cáo thành tích doanh nghiệp tiêu biểu năm 2019;

Bảng tự chấm điểm thi đua doanh nghiệp FDI năm 2019;

Bảng chấm điểm thi đuadoanh nghiệp trong nước năm 2019.

Mẫu biểu đề nghị xét tặng danh hiệu "Doanh nghiệp Tiền Giang tiêu biểu" năm 2018

Tải fiel đính kèm về Quyết định 1829/QĐ-UBND ngày 08/8/2012 của Ủy ban nhân tỉnh

Công văn 524/BQL-DN ngày 27/8/2018 của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Tiền Giang

 

Mẫu biểu xét tặng danh hiệu "Doanh nhân Tiền Giang tiêu biểu"

Mẫu biểu thống kê số lượng xe đưa rước công nhân

Bảng danh mục thống kê các biểu mẫu:
 

Biểu mẫu Lao động

 

- Báo cáo tình hình sử dụng lao động nước ngoài; Download file

- Báo cáo tình hình tai nạn lao động; Download file

- Báo cáo tình hình thay đổi về lao động; Download file

- Báo cáo về công tác an toàn vệ sinh lao động; Download file

- Khai trình việc sử dụng lao động khi bắt đầu hoạt động; Download file

- Báo cáo về tình hình thực hiện lương và thưởng tết;
Download file

 

- Báo cáo nhà ở công nhân, công đoàn, nội quy, thoả ước, thang lương, nhà ở và đoàn thể năm; Download file

Biểu mẫu
Sản xuất kinh doanh

 

- Biểu mẫu báo cáo SXCN đối với DN- (Download file)


- Biểu mẫu báo cáo XKHH đối với DN - (Download file)


- Biểu mẫu báo cáo NKHH đối với DN - (Download file)

 

Mẫu biểu
Thi đua - Khen thưởng

- Bảng tự chấm điểm doanh nghiệp FDI: Download file

 

- Bảng tự chấm điểm doanh nghiệp TN: Download file


- Báo cáo thành tích doanh nghiệp năm 2018: Download file

- Bảng đăng ký chỉ tiêu thi đua năm: Download file

 

 Biểu mẫu Vốn Đầu tư

- Báo cáo vốn Đầu tư thực hiện (tháng): Download file

- Báo cáo vốn Đầu tư thực hiện (quý); Download file