Truy cập nội dung luôn
 

Chào mừng quý khách đến với website Ban Quản Lý Khu Công Nghiệp - Tỉnh Tiền Giang

Liên kết Liên kết

Chi tiết tin Chi tiết tin

BÁO CÁO CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019
05/06/2019
Giảm font chữ Tăng font chữ
Thực hiện Công văn 1591/SNV-CCHC ngày 03 tháng 8 năm 2017 của Sở Nội vụ về việc hướng dẫn báo cáo công tác cải cách hành chính hàng năm. Ban Quản lý các Khu công nghiệp Tiền Giang đã thực hiện việc tổng kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2019 bằng báo cáo số 162/BC- BQL ngày 29/5/2019 với những kết quả đạt được như sau:

a.Về cải cách thể chế: Các TTHC được công khai đầy đủ, kịp thời; Qua công tác tự rà soát văn bản QPPL nhận thấy có sự thay đổi về căn cứ pháp lý, đơn vị dự kiến trong quý IV sẽ trình 03 dự thảo Quyết định sửa đổi thuộc lĩnh vực Quản lý Doanh nghiệp, lao động.

b.Về cải cách thủ tục hành chính: Trong 6 tháng đầu năm 2019 (từ 23/11/2018 đến 29/5/2019) đã tiếp nhận 73 hồ sơ gồm có 10 hồ sơ chuyển từ kỳ báo cáo trước sang và 63 hồ sơ tiếp nhận mới (trong đó có 02 hồ sơ thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông); đã giải quyết là 70 hồ sơ (đúng và trước hạn là 66 hồ sơ, trễ hạn là 04 hồ sơ) và 03 hồ sơ đang giải quyết chưa đến hạn.

Đính kèm phụ lục

c.Về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước: Ngay sau khi nhận được Quyết định số 09/2019/QĐ-UBND ngày 02/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của hoạt động của Bộ phận Một cửa trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, Ban Quản lý đã ban hành Quyết định số 24/QĐ-BQL ngày 28/5/2019 về việc thành lập Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại đơn vị theo đúng quy định về thành phần và cơ cấu tổ chức.

d.Về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức: luôn được Ban Quản lý thực hiện theo đúng quy định; thông qua việc thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 184/KH-UBND ngày 18/11/2013 và Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 21/02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường chấp hành kỳ luật, kỷ cương, nâng cao đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp trong thực thi nhiệm vụ của CB, CC, VC luôn được Ban Quản lý thực hiện nghiệm túc; nhìn chung qua quá trình triển khai thực hiện thì CB, CC, VC của Ban Quản lý tiếp tục có chuyển biến tích cực trong nhận thức; nâng cao vai trò trách nhiệm và có ý thức chấp hành giờ giấc hành chính, nội quy, quy định của đơn vị; sử dụng thời giờ làm việc có hiệu quả, góp phần tăng cường hiệu lực quản lý, hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị.

e.Về cải cách tài chính công: Thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và sự hướng dẫn của cấp trên.

f.Về hiện đại hoá hành chính: luôn ứng dụng tốt công nghệ thông tin trong hoạt động của đơn vị ; đặc biệt là việc ứng dụng phần mềm một cửa điện tử của tỉnh; cụ thể trong kỳ báo cáo đã tiếp nhận và giải quyết trên phần mềm này là 44 hồ sơ, trong đó giải quyết đúng hạn là 42/44 hồ sơ, chiếm tỷ lệ 95%; ngoài ra đơn vị cũng sử dụng phần mềm một cửa đặc thù của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong giải quyết các thủ tục hành chính của lĩnh vực Đầu tư; việc áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 cũng được đơn vị hết sức quan tâm, bước đầu dự kiến trong năm 2020 sẽ hoàn thành việc chuyển đổi sang tiêu chuẩn ISO 9001:2015 theo đúng lộ trình mà UBND tỉnh đã đề ra.

Nhìn chung, công tác cải cách hành chính luôn được xem là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của Ban Quản lý. Đơn vị luôn triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các văn bản quy định và hướng dẫn của cấp trên như: xây dựng các kế hoạch và triển khai thực hiện trong công tác cải cách hành chính theo cơ chế một cửa, nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động của đơn vị. Lãnh đạo Ban luôn quan tâm đến công tác hiện đại hoá nền hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công vụ. Ban Quản lý đã triển khai, thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, tích cực và chủ động trong thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; trong kỳ báo cáo, Ban Quản lý không có đơn thư khiếu nại, khiếu kiện về công tác cải cách hành chính.

Với những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2019 như trên, tập thể Ban Quản lý quyết tâm tiếp tục phát huy và thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ còn lại trong 6 tháng cuối năm để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chung của đơn vị trong công tác thi đua cải cách hành chính mà tỉnh nhà phát động./.

 

                                                                           Văn phòng

Tin liên quan
Tọa đàm “Thực hiện công tác dân vận và quy chế dân chủ trong hoạt động của Ban quản lý các KCN gắn với Chỉ thị 05-CT/TW Bộ Chính trị”    27/09/2019
CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TIỀN GIANG TRONG QUÝ III NĂM 2019    25/09/2019
KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUÝ III NĂM 2019    24/09/2019
TÍCH CỰC HƯỞNG ỨNG PHONG TRÀO PHÒNG CHỐNG RÁC THẢI NHỰA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG    20/09/2019
TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN CÁC KHU, CỤM CÔNG NGHIỆP 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG    13/09/2019
CHUYẾN VỀ NGUỒN VỚI ĐẤT MŨI CÀ MAU    31/07/2019
TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN & HOẠT ĐỘNG CÁC KHU CÔNG NGHIỆP, CỤM CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019    26/06/2019
KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUÝ II NĂM 2019    02/07/2019
BÁO CÁO CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019    05/06/2019
KHÁNH THÀNH NHÀ MÁY SẢN XUẤT HÀNG MAY MẶC CỦA CÔNG TY TNHH TNHH MAY MẶC THỜI TRANG RENAISSANCE-KCN LONG GIANG    24/04/2019