Truy cập nội dung luôn

Liên kết Liên kết

Chi tiết tin tạm thời không có.

Thông tin Thông tin

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2021 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2021
Thực hiện Kế hoạch số 342/KH-UBND ngày 08/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang vềban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Ban Quản lý...
2425567_5451275_075320_24122020.jpg 2425567_5451275_075320_24122020.jpg
This file is added via programatically
2425567_5451275_150729_21122020.jpg 2425567_5451275_150729_21122020.jpg
This file is added via programatically
KHÁI QUÁT VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2020 CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TIỀN GIANG KHÁI QUÁT VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2020 CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TIỀN GIANG
Công tác cải cách hành chính luôn được xem là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của Ban Quản lý. Đơn vị luôn triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các văn bản quy định và hướng dẫn của...