Truy cập nội dung luôn

Liên kết Liên kết

Chi tiết tin tạm thời không có.

Thông tin Thông tin

GIỚI THIỆU NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC VÀ LUẬT VIÊN CHỨC (LUẬT SỐ 52/2019/QH14) GIỚI THIỆU NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC VÀ LUẬT VIÊN CHỨC (LUẬT SỐ 52/2019/QH14)
Ngày 25/11/2019, tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV đã thông qua Luật số 52/2019/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật Viên...
KẾT QUẢ TRONG CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH QUÝ III NĂM 2020 KẾT QUẢ TRONG CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH QUÝ III NĂM 2020
Kết quả đạt được trong kỳ báo cáo quý III về cơ bản rõ nét trên tất cả các nội dung: Hệ thống văn bản pháp quy tiếp tục được hoàn thiện; công tác cải cách thủ tục hành...
Thông tin về Khu công nghiệp Long GIang Thông tin về Khu công nghiệp Long GIang
GIỚI THIỆU VỀ KHU CÔNG NGHIỆP LONG GIANG Website: http://www.viipip.com/ipvn/?ipcode=86         I. CÔNG TY TNHH PHÁT...
2425567_5451275_145832_04082020.jpg 2425567_5451275_145832_04082020.jpg
This file is added via programatically
2425567_5451275_143553_04082020.jpg 2425567_5451275_143553_04082020.jpg
This file is added via programatically
2425567_5451275_084951_22072020.jpg 2425567_5451275_084951_22072020.jpg
This file is added via programatically