Truy cập nội dung luôn

Liên kết Liên kết

Chi tiết tin tạm thời không có.

Thông tin Thông tin

CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 4

Thực hiện quy trình kiểm soát thủ tục hành chính, nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu của nhà đầu tư và doanh nghiệp, Ban Quản lý các khu công nghiệp Tiền Giang đã rà soát và công bố dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với 31 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Đầu tư và Lĩnh vực Xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban quản lý các khu công nghiệp Tiền Giang.

Các tổ chức, cá nhân có thể truy cập vào cổng thông tin điện dịch vụ hành chính công Tiền Giang theo địa chỉ https://motcua.tiengiang.gov.vn để nộp hồ sơ trực tuyến.

Danh mục thủ tục hành chính công bố dịch vụ công trực tuyến mức 4:

STT

Tên thủ tục hành chính

I. LĨNH VỰC ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM:

1

Thủ tục quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh (Đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)

2

Thủ tục quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ (Đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)

3

Thủ tục quyết định chủ trương đầu tư của Quốc Hội (Đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)

4

Thủ tục quyết định chủ trương đầu tư của Ban Quản lý

5

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với Dự án thuộc diện Quyết định chủ trương đầu tư.

6

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với Dự án không thuộc diện Quyết định chủ trương đầu tư.

7

Thủ tục Chuyển nhượng dự án đầu tư.

8

Thủ tục thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC

9

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

10

Thủ tục hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

11

Thủ tục nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

12

Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương.

13

Thủ tục điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

14

Thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư của Ban Quản lý

15

Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh.

16

Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ.

17

Thủ tục điều chỉnh tên dự án đầu tư, tên và đại chỉ nhà đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

18

Thủ tục điều chỉnh nội dung dự án đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với trường hợp không điều chỉnh chủ trương đầu tư).

19

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế.

20

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài.

21

Thủ tục tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư.

22

Thủ tục giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư.

23

Thủ tục chấm dứt hoạt động dự án đầu tư

24

Thủ tục chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong Hợp đồng BCC.

25

Cung cấp thông tin về dự án đầu tư

26

Bảo đảm trong trường hợp không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư

II. LĨNH VỰC XÂY DỰNG

1

Cấp Giấy phép xây dựng cho công trình xây dựng trong khu công nghiệp

2

Cấp Giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình

3

Điều chỉnh Giấy phép xây dựng

4

Gia hạn Giấy phép xây dựng

5

Cấp lại Giấy phép xây dựng

 

Nguyễn Trung Nghĩa-Phòng QHXD&ĐT


Tin liên quan
GIỚI THIỆU NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC VÀ LUẬT VIÊN CHỨC (LUẬT SỐ 52/2019/QH14)    24/11/2020
Phổ biến Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính Phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật    24/11/2020
Thông báo việc tổ chức đối thoại với doanh nghiệp về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính 06 tháng đầu năm 2020    12/11/2020
Thông báo việc tổ chức đối thoại với doanh nghiệp về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính 06 tháng cuối năm 2020    12/11/2020
BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐĂNG KÝ SÁNG KIẾN, GIẢI PHÁP MỚI TRONG CÔNG TÁC CCHC NĂM 2020    12/11/2020
KẾ HOẠCH KHẮC PHỤC NHỮNG HẠN CHẾ, THIẾU SÓT CỦA CÁC TIÊU CHÍ CHƯA ĐẠT ĐIỂM CHUẨN VỀ CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2019 CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TIỀN GIANG    12/11/2020
GIỚI THIỆU NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬT SỬA ĐỔI, BỐ SUNG MỘT SỐ ĐIÈU CỦA LUẬT TỔ CHỨC CHÍNH PHỦ VÀ LUẬT TỔ CHỨC CHÍNH QUYÈN ĐỊA PHƯƠNG (LUẬT SÓ 47/2019/QH14)    04/11/2020
KẾT QUẢ CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUÝ III NĂM 2020    05/10/2020
KẾT QUẢ TRONG CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH QUÝ III NĂM 2020    10/09/2020
BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TIỀN GIANG CÓ 04 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI ĐƯỢC CÔNG BỐ THUỘC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG VÀ LĨNH VỰC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG    24/06/2020