Truy cập nội dung luôn

Liên kết Liên kết

Chi tiết tin tạm thời không có.

Thông tin Thông tin

KẾT LUẬN CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH TẠI HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN VỀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Ngày 24/4/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến về ứng dụng công nghệ thông tin và cải cách hành chính. Sau khi nghe báo cáo và ý kiến phát biểu của lãnh đạo các đơn vị có liên quan; ông Lê Văn Hưởng- Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, chủ trì Hội nghị kết luận chỉ đạo một số nội dung, đáng chú ý như sau:

- Để nâng Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh trong năm nay và các năm tiếp theo, các cơ quan, đơn vị phải kịp thời rà soát kết quả các tiêu chí, tiêu chí thành phần của Bộ Chỉ số cải cách hành chính của cơ quan chưa đạt điểm hoặc chưa đạt điểm tối đa năm 2019. Phân công trách nhiệm cụ thể cho tập thể, cá nhân có liên quan tham mưu giải pháp khắc phục kịp thời, phải cải thiện thứ hạng trong năm nay và những năm tiếp theo. 

- Các ngành, các cấp đẩy mạnh hơn nữa công tác truyền thông; tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn, khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch vụ công của tỉnh; triển khai thực hiện thanh toán trực tuyến nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức có nhu cầu thực hiện dịch vụ công trực tuyến, hạn chế việc người dân, doanh nghiệp tiếp xúc trực tiếp với công chức, cơ quan hành chính nhà nước; từng bước xây dựng thành công chính quyền điện tử. 

- Sở Thông tin và Truyền thông: Tham mưu việc nâng cao ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy nhanh xây dựng cơ sở dữ liệu các ngành, có xem xét ưu tiên các dữ liệu nền tảng phục vụ chia sẻ, cung cấp thông tin cho các ngành khác. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phê bình các sở, ban, ngành thực hiện kém việc ứng dụng công nghệ thông tin qua kết quả thi đua chuyên đề công nghệ thông tin vào cuối năm; triển khai ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cho người dân, tuyên truyền cho người dân qua ứng dụng công nghệ thông tin về phòng chống tội phạm, thủ tục hành chính, biến đổi khí hậu… góp phần cải thiện chỉ số PAPI, tạo các cuộc vận động lớn về thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin cho người dân.

- Bưu điện tỉnh tập trung triển khai, thực hiện có hiệu quả, có giải pháp nâng chất việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ Bưu chính công ích theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

Chi tiết tại Thông báo số 116/TB-UBND ngày 06/5/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

 

Cẩm Tiên - VP


Tin liên quan
GIỚI THIỆU NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC VÀ LUẬT VIÊN CHỨC (LUẬT SỐ 52/2019/QH14)    24/11/2020
Phổ biến Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính Phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật    24/11/2020
Thông báo việc tổ chức đối thoại với doanh nghiệp về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính 06 tháng đầu năm 2020    12/11/2020
Thông báo việc tổ chức đối thoại với doanh nghiệp về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính 06 tháng cuối năm 2020    12/11/2020
BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐĂNG KÝ SÁNG KIẾN, GIẢI PHÁP MỚI TRONG CÔNG TÁC CCHC NĂM 2020    12/11/2020
KẾ HOẠCH KHẮC PHỤC NHỮNG HẠN CHẾ, THIẾU SÓT CỦA CÁC TIÊU CHÍ CHƯA ĐẠT ĐIỂM CHUẨN VỀ CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2019 CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TIỀN GIANG    12/11/2020
GIỚI THIỆU NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬT SỬA ĐỔI, BỐ SUNG MỘT SỐ ĐIÈU CỦA LUẬT TỔ CHỨC CHÍNH PHỦ VÀ LUẬT TỔ CHỨC CHÍNH QUYÈN ĐỊA PHƯƠNG (LUẬT SÓ 47/2019/QH14)    04/11/2020
KẾT QUẢ CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUÝ III NĂM 2020    05/10/2020
KẾT QUẢ TRONG CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH QUÝ III NĂM 2020    10/09/2020
BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TIỀN GIANG CÓ 04 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI ĐƯỢC CÔNG BỐ THUỘC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG VÀ LĨNH VỰC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG    24/06/2020