Truy cập nội dung luôn

Liên kết Liên kết

ĐẠI HỘI CÁC CHI BỘ TRỰC THUỘC ĐẢNG BỘ BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP NHIỆM KỲ 2020-2022
25/03/2020

Thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị "về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng", Kế hoạch số 92-KH/TU ngày 19/8/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 137-KH/ĐUK ngày 19/9/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối về thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốclần thứ XIII của Đảng. Đảng uỷ Ban Quản lý các KCN đã xây dựng kế hoạch số 48-KH/ĐU ngày 09/10/2019 về thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 

Trên tinh thần đó, ngày 28 tháng 02 năm 2020, Chi bộ 1 trực thuộc Đảng bộ Ban Quản lý các KCN đã tiến hành tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022; Đại hội đã bầu chọn ra BCH khoá mới những đồng chí có phẩm chất đạo đức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao của Đảng, Nhà nước;

Trong không khí phấn khởi, vui tươi ngày 24 tháng 02 năm 2020, Chi bộ 2 đã tiến hành đại hội nhiệm kỳ 2020-2022và thành công tốt đẹp; Đại hội cũng đã bầu ra nhiệm kỳ khoá mới đồng chí Bí thư và Phó bí thư có đủ năng lực, phẩm chất chính trị, đạo đức có trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, quản lý nhà nước đáp ứng yêu cầunhiệm vụ được giao;

RiêngChi bộ 3 được chọn đại hội điểm cũng đã tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020-2022 vào ngày 18/02/2020.

Đại hội cũng đã bầu ra BCH, Bí thư, Phó bí thư những đồngchí tâm huyết và có trách nhiệm với công việc,đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ; bảo đảm tuổi bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử theo quy định; có kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý.Có lập trường, quan điểm, bản lĩnh chính trị vững vàng, không dao động trong mọi tình huống, kiên quyết đấu tranh bảo vệ cương lĩnh, đường lối của Đảng, Hiến pháp và pháp luật của Nhà nước./.

Nguyễn Thị Nhã - ĐUV