Truy cập nội dung luôn

Liên kết Liên kết

ĐẠI HỘI CÁC CHI BỘ TRỰC THUỘC ĐẢNG BỘ BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP NHIỆM KỲ 2020-2022
25/03/2020

Thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị "về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng", Kế hoạch số 92-KH/TU ngày 19/8/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 137-KH/ĐUK ngày 19/9/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối về thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốclần thứ XIII của Đảng. Đảng uỷ Ban Quản lý các KCN đã xây dựng kế hoạch số 48-KH/ĐU ngày 09/10/2019 về thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 

Trên tinh thần đó, ngày 28 tháng 02 năm 2020, Chi bộ 1 trực thuộc Đảng bộ Ban Quản lý các KCN đã tiến hành tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022; Đại hội đã bầu chọn ra BCH khoá mới những đồng chí có phẩm chất đạo đức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao của Đảng, Nhà nước;

Trong không khí phấn khởi, vui tươi ngày 24 tháng 02 năm 2020, Chi bộ 2 đã tiến hành đại hội nhiệm kỳ 2020-2022và thành công tốt đẹp; Đại hội cũng đã bầu ra nhiệm kỳ khoá mới đồng chí Bí thư và Phó bí thư có đủ năng lực, phẩm chất chính trị, đạo đức có trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, quản lý nhà nước đáp ứng yêu cầunhiệm vụ được giao;

RiêngChi bộ 3 được chọn đại hội điểm cũng đã tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020-2022 vào ngày 18/02/2020.

Đại hội cũng đã bầu ra BCH, Bí thư, Phó bí thư những đồngchí tâm huyết và có trách nhiệm với công việc,đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ; bảo đảm tuổi bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử theo quy định; có kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý.Có lập trường, quan điểm, bản lĩnh chính trị vững vàng, không dao động trong mọi tình huống, kiên quyết đấu tranh bảo vệ cương lĩnh, đường lối của Đảng, Hiến pháp và pháp luật của Nhà nước./.

Nguyễn Thị Nhã - ĐUV

Thông tin Thông tin

Triển khai Nghị định số 36/2020/NĐ-CP của Chính phủ Triển khai Nghị định số 36/2020/NĐ-CP của Chính phủ
Ngày 24/3/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 36/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản, bao gồm 05 Chương, 73 Điều. Trong đó, Nghị...
Triển khai các hướng dẫn trình tự, thủ tục thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân theo Nghị quyết 42/NQ-CP Triển khai các hướng dẫn trình tự, thủ tục thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân theo Nghị quyết 42/NQ-CP
Công văn 381/CV-BQL Về việc triển khai các hướng dẫn trình tự, thủ tục thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân theo Nghị quyết 42/NQ-CP Nghị Quyết 42/NQ-CP Về các biện pháp hỗ...
Tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011- 2020, phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2021-2030 của Ban Quản lý các khu công nghiệp Tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011- 2020, phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2021-2030 của Ban Quản lý các khu công nghiệp
Cải cách hành chính được xem là nhiệm vụ trọng tâm trong xây dựng Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ hội nhập quốc tế hiện nay.
Thi đua - Khen thưởng Thi đua - Khen thưởng
  Hướng dẫn số 42/HD-SNV ngày 25/3/2020 của Sở Nội vụ về Tổ chức hoạt động của các Khối thi đua sở, ngành, doanh nghiệp tỉnh năm 2020; Mẫu biểu đăng ký thi đua năm 2020; ...
Phổ biến Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính Phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật Phổ biến Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính Phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật
“Theo dõi thi hành pháp luật” là một trong các nội dung của “cải cách thể chế” thuộc 01 trong 06 nhiệm vụ trọng tâm của cải cách hành chính. Để thực hiện tốt hơn công tác này, Chính phủ vừa ban...
ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2020 ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2020
Thực hiện Kế hoạch số 424/KH-UBND ngày 16/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp Tiền Giang (Ban Quản...
2425567_5451275_215607_05042020.jpg 2425567_5451275_215607_05042020.jpg
This file is added via programatically
TÌNH HÌNH KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP QUÝ I NĂM 2020 TÌNH HÌNH KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP QUÝ I NĂM 2020
Về quản lý đầu tư các khu công nghiệp, các cụm công nghiệp: