Truy cập nội dung luôn

Liên kết Liên kết

BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TIỀN GIANG CÓ 04 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI ĐƯỢC CÔNG BỐ THUỘC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG VÀ LĨNH VỰC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
24/06/2020

Ngày 17/6/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Quyết định số 1709/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong các lĩnh vực hoạt động xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng, nhà ở và công sở, vật liệu xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng tỉnh Tiền Giang.

Theo đó, thực hiện Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND ngày 21/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về quy định phân cấp thực hiện công tác thẩm định dự án, thẩm định thiết kế và dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, Ban Quản lý các khu công nghiệp có 04 thủ tục hành chính mới thuộc lĩnh vực hoạt động xây dựng và lĩnh vực quản lý chất lượng công trình xây dựng được công bố kèm theo Quyết định số 1709/QĐ-UBND ngày 17/6/2020 nêu trên. Cụ thể như sau:

Lĩnh vực Hoạt động xây dựng:

-Thủ tục thẩm định dự án/dự án điều chỉnh hoặc thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh- 1.006930.000.00.00.H58

- Thủ tục thẩm định Báo cáo kinh tế-kỹ thuật/Báo cáo kinh tế-kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh của Báo cáo kinh tế-kỹ thuật- 1.006938.000.00.00.H58

- Thủ tục thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng/thiết kế, dự toán xây dựng điều chỉnh- 1.006940.000.00.00.H58

Lĩnh vực Quản lý chất lượng công trình xây dựng

Thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng đối với các công trình trên địa bàn thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, trừ các công trình thuộc thẩm quyền kiểm tra của Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng, cơ quan chuyên môn về xây dựng trực thuộc Bộ Xây dựng và Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành- 1.002696.000.00.00.H58

(Chi tiết tại Quyết định số 1709/QĐ-UBND ngày 17/6/2020 của UBND tỉnh)

Như vậy, hiện tổng số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý là 44 thủ tục, bao gồm:

1. Lĩnh vực Lao động-Tiền lương: 02 thủ tục

2. Lĩnh vực Thương mại quốc tế: 05 thủ tục

3. Lĩnh vực Cấp chứng nhận xuất xứ hàng hóa: 01 thủ tục

4. Lĩnh vực Quản lý chất lượng công trình xây dựng: 01 thủ tục

5. Lĩnh vực Hoạt động xây dựng: 09 thủ tục

6. Lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam: 26 thủ tục.