Truy cập nội dung luôn

Liên kết Liên kết

Chi tiết tin

KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2021
17/03/2021

Thực hiện Quyết định số 06/QĐ-UBND ngày 07/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, Ban Quản lý các khu công nghiệp Tiền Giang (Ban Quản lý) đã xây dựng Kế hoạch số 04/KH-BQL ngày 14/01/2021 về thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2021 gồm:

 

1-Tổ chức thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC (gọi tắt là cơ chế một cửa, một cửa liên thông) đạt hiệu quả, chất lượng, đi vào nề nếp, tiếp tục đẩy mạnh cải cách TTHC góp phần nâng cao chất lượng thể chế, gắn công tác kiểm soát TTHC với xây dựng thể chế, theo dõi thi hành pháp luật và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, góp phần phòng, chống tham nhũng một cách có hiệu quả;

  2- Công khai, minh bạch các TTHC, quy định có liên quan; nâng cao trách nhiệm của các phòng trong giải quyết TTHC; nâng cao chất lượng hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, đảm bảo tính khách quan, kịp thời, chính xác và chấm dứt tình trạng yêu cầu bổ sung hồ sơ ngoài quy định; đẩy mạnh thực hiện thủ tục trên môi trường điện tử nhằm phục vụ tổ chức, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Nhằm thực hiện tốt Kế hoạch đề ra, Lãnh đạo Ban yêu cầu:

- Văn phòng giúp Lãnh đạo Ban theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch này; tổng hợp và báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC, cơ chế một cửa, một cửa liên thông định kỳ, đột xuất theo yêu cầu; đồng thời bố trí công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính theo chế độ kiêm nhiệm tại đơn vị đúng quy định;

- Các Phòng chuyên môn cần thường xuyên rà soát các quy định, quy trình, TTHC để kịp thời cập nhật bổ sung các TTHC mới được ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ có liên quan đến lĩnh vực quản lý để phối hợp với Văn phòng đề xuất Sở ngành liên quan trình Ủy ban nhân dân tỉnh cống bố.

Chi tiết tại Kế hoạch số 04/KH-BQL ngày 14/01/2021.

Cẩm Tiên- Văn phòng