Truy cập nội dung luôn

Liên kết Liên kết

2021 2021

​ Thực hiện Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phát động chuyên đề thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính” trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2021, Ban Quản lý các khu công nghiệp Tiền Giang (...
​ Thực hiện Quyết định số 06/QĐ-UBND ngày 07/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính n...
​ Thực hiện Kế hoạch số 342/KH-UBND ngày 08/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang vềban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Ban Quản lý đã xây dựng Kế hoạch số 36/KH-BQL...
​Thực hiện Công văn số 191/SNV-CCHC ngày 27/01/2021 của Sở Nội vụ về việc hướng dẫn xây dựng báo cáo cải cách hành chính định kỳ năm 2021; Ban Quản lý các khu công nghiệp Tiền Giang (Ban Quản lý) đã xây dựng báo cáo số 78/BC-BQL ngày 15/3/2021 về kết quả thực...
​ Thực hiện Quyết định số 1243/QĐ-UBND ngày 19/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Ban Quản lý các khu công n...
Xem thêm >>

2020 2020

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

2019 2019

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Chung tay cải cách hành chính Chung tay cải cách hành chính

KẾT QUẢ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH QUÝ I NĂM 2021 KẾT QUẢ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH QUÝ I NĂM 2021
Thực hiện Công văn số 191/SNV-CCHC ngày 27/01/2021 của Sở Nội vụ về việc hướng dẫn xây dựng báo cáo cải cách hành chính định kỳ năm 2021; Ban Quản lý các khu công nghiệp Tiền Giang (Ban...
KẾ HOẠCH PHÁT ĐỘNG CHUYÊN ĐỀ THI ĐUA “ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH” NĂM 2021 KẾ HOẠCH PHÁT ĐỘNG CHUYÊN ĐỀ THI ĐUA “ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH” NĂM 2021
Thực hiện Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phát động chuyên đề thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính” trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2021, Ban Quản lý...
KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2021 KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2021
Thực hiện Quyết định số 06/QĐ-UBND ngày 07/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải...
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2021 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2021
Thực hiện Kế hoạch số 342/KH-UBND ngày 08/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang vềban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Ban Quản lý...
KHÁI QUÁT VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2020 CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TIỀN GIANG KHÁI QUÁT VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2020 CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TIỀN GIANG
Công tác cải cách hành chính luôn được xem là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của Ban Quản lý. Đơn vị luôn triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các văn bản quy định và hướng dẫn của...
Thông báo việc tổ chức đối thoại với doanh nghiệp về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính 06 tháng cuối năm 2020 Thông báo việc tổ chức đối thoại với doanh nghiệp về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính 06 tháng cuối năm 2020
Thông báo việc tổ chức đối thoại với doanh nghiệp về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính 06 tháng cuối năm 2020
Thông báo việc tổ chức đối thoại với doanh nghiệp về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính 06 tháng đầu năm 2020 Thông báo việc tổ chức đối thoại với doanh nghiệp về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính 06 tháng đầu năm 2020
Thông báo việc tổ chức đối thoại với doanh nghiệp về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính 06 tháng đầu năm 2020
BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐĂNG KÝ SÁNG KIẾN, GIẢI PHÁP MỚI TRONG CÔNG TÁC CCHC NĂM 2020 BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐĂNG KÝ SÁNG KIẾN, GIẢI PHÁP MỚI TRONG CÔNG TÁC CCHC NĂM 2020
Thực hiện Kế hoạch số 180/KH-UBND ngày 10/7/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về khắc phục những hạn chế, thiếu sót của các tiêu chí chưa đạt điểm chuẩn về Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của tỉnh...
KẾ HOẠCH KHẮC PHỤC NHỮNG HẠN CHẾ, THIẾU SÓT CỦA CÁC TIÊU CHÍ CHƯA ĐẠT ĐIỂM CHUẨN VỀ CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2019 CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TIỀN GIANG KẾ HOẠCH KHẮC PHỤC NHỮNG HẠN CHẾ, THIẾU SÓT CỦA CÁC TIÊU CHÍ CHƯA ĐẠT ĐIỂM CHUẨN VỀ CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2019 CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TIỀN GIANG
Thực hiện Kế hoạch số 180/KH-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc khắc phục những hạn chế, thiếu sót của các tiêu chí chưa đạt điểm chuẩn về Chỉ số Cải cách...
GIỚI THIỆU NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬT SỬA ĐỔI, BỐ SUNG MỘT SỐ ĐIÈU CỦA LUẬT TỔ CHỨC CHÍNH PHỦ VÀ LUẬT TỔ CHỨC CHÍNH QUYÈN ĐỊA PHƯƠNG (LUẬT SÓ 47/2019/QH14) GIỚI THIỆU NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬT SỬA ĐỔI, BỐ SUNG MỘT SỐ ĐIÈU CỦA LUẬT TỔ CHỨC CHÍNH PHỦ VÀ LUẬT TỔ CHỨC CHÍNH QUYÈN ĐỊA PHƯƠNG (LUẬT SÓ 47/2019/QH14)
Ngày 22/11/2019, tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV đã thông qua Luật số 47/2019/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ...
KẾT QUẢ CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUÝ III NĂM 2020 KẾT QUẢ CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUÝ III NĂM 2020
1. Về tình hình công bố, công khai thủ tục hành chính (TTHC) Trong kỳ báo cáo, đã thực hiện niêm yết thêm 04 TTHC thuộc lĩnh vực Xây dựng và lĩnh vực Quản lý chất lượng công trình xây dựng theo...
GIỚI THIỆU NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC VÀ LUẬT VIÊN CHỨC (LUẬT SỐ 52/2019/QH14) GIỚI THIỆU NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC VÀ LUẬT VIÊN CHỨC (LUẬT SỐ 52/2019/QH14)
Ngày 25/11/2019, tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV đã thông qua Luật số 52/2019/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật Viên...
KẾT QUẢ TRONG CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH QUÝ III NĂM 2020 KẾT QUẢ TRONG CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH QUÝ III NĂM 2020
Kết quả đạt được trong kỳ báo cáo quý III về cơ bản rõ nét trên tất cả các nội dung: Hệ thống văn bản pháp quy tiếp tục được hoàn thiện; công tác cải cách thủ tục hành...
BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TIỀN GIANG CÓ 04 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI ĐƯỢC CÔNG BỐ THUỘC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG VÀ LĨNH VỰC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TIỀN GIANG CÓ 04 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI ĐƯỢC CÔNG BỐ THUỘC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG VÀ LĨNH VỰC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
Ngày 17/6/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Quyết định số 1709/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong các lĩnh vực hoạt động xây dựng, quản lý chất lượng công trình...
CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 4 CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 4
Thực hiện quy trình kiểm soát thủ tục hành chính, nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu của nhà đầu tư và doanh nghiệp, Ban Quản lý các khu công nghiệp Tiền Giang đã rà soát và công bố dịch vụ công trực...
KẾT QUẢ TRONG CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUÝ II NĂM 2020 CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TIỀN GIANG KẾT QUẢ TRONG CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUÝ II NĂM 2020 CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TIỀN GIANG
Trong quý II năm 2020, công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại Ban Quản lý tiếp tục đạt được những kết quả tích cực, đáng chú ý là về tình hình, kết quả tiếp nhận, giải...
Tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích trong giải quyết thủ tục hành chính. Tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích trong giải quyết thủ tục hành chính.
Công văn số 252/BQL-VP về việc tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích trong giải quyết thủ tục hành chính. Phụ lục kèm  Công văn...
TRIỂN KHAI THỰC HIỆN BỘ CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NĂM 2020 TRIỂN KHAI THỰC HIỆN BỘ CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NĂM 2020
Để theo dõi, đánh giá một cách thực chất, khách quan và công bằng kết quả thực hiện CCHC hàng năm của các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh trong...
KẾT LUẬN CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH TẠI HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN VỀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH KẾT LUẬN CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH TẠI HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN VỀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Ngày 24/4/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến về ứng dụng công nghệ thông tin và cải cách hành chính. Sau khi nghe báo cáo và ý kiến phát biểu của lãnh...
CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020 CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020
Căn cứ Kế hoạch số 424/KH-UBND ngày 16/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Quản lý đã xây dựng Kế hoạch số 04/KH-BQL ngày 06/01/2020 về thực hiện nhiệm vụ cải cách hành...