Truy cập nội dung luôn

Liên kết Liên kết

Chung tay cải cách hành chính Chung tay cải cách hành chính

KẾT QUẢ CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUÝ III NĂM 2020 KẾT QUẢ CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUÝ III NĂM 2020
1. Về tình hình công bố, công khai thủ tục hành chính (TTHC) Trong kỳ báo cáo, đã thực hiện niêm yết thêm 04 TTHC thuộc lĩnh vực Xây dựng và lĩnh vực Quản lý chất lượng công trình xây dựng theo...
KẾT QUẢ TRONG CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH QUÝ III NĂM 2020 KẾT QUẢ TRONG CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH QUÝ III NĂM 2020
Kết quả đạt được trong kỳ báo cáo quý III về cơ bản rõ nét trên tất cả các nội dung: Hệ thống văn bản pháp quy tiếp tục được hoàn thiện; công tác cải cách thủ tục hành...
BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TIỀN GIANG CÓ 04 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI ĐƯỢC CÔNG BỐ THUỘC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG VÀ LĨNH VỰC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TIỀN GIANG CÓ 04 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI ĐƯỢC CÔNG BỐ THUỘC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG VÀ LĨNH VỰC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
Ngày 17/6/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Quyết định số 1709/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong các lĩnh vực hoạt động xây dựng, quản lý chất lượng công trình...
CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 4 CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 4
Thực hiện quy trình kiểm soát thủ tục hành chính, nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu của nhà đầu tư và doanh nghiệp, Ban Quản lý các khu công nghiệp Tiền Giang đã rà soát và công bố dịch vụ công trực...
KẾT QUẢ TRONG CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUÝ II NĂM 2020 CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TIỀN GIANG KẾT QUẢ TRONG CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUÝ II NĂM 2020 CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TIỀN GIANG
Trong quý II năm 2020, công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại Ban Quản lý tiếp tục đạt được những kết quả tích cực, đáng chú ý là về tình hình, kết quả tiếp nhận, giải...
Tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích trong giải quyết thủ tục hành chính. Tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích trong giải quyết thủ tục hành chính.
Công văn số 252/BQL-VP về việc tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích trong giải quyết thủ tục hành chính. Phụ lục kèm  Công văn...
TRIỂN KHAI THỰC HIỆN BỘ CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NĂM 2020 TRIỂN KHAI THỰC HIỆN BỘ CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NĂM 2020
Để theo dõi, đánh giá một cách thực chất, khách quan và công bằng kết quả thực hiện CCHC hàng năm của các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh trong...
KẾT LUẬN CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH TẠI HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN VỀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH KẾT LUẬN CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH TẠI HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN VỀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Ngày 24/4/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến về ứng dụng công nghệ thông tin và cải cách hành chính. Sau khi nghe báo cáo và ý kiến phát biểu của lãnh...
CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020 CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020
Căn cứ Kế hoạch số 424/KH-UBND ngày 16/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Quản lý đã xây dựng Kế hoạch số 04/KH-BQL ngày 06/01/2020 về thực hiện nhiệm vụ cải cách hành...
KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2020 KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2020
Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 4718/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa,...
CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG QUY TRÌNH “GỬI THANG LƯƠNG, BẢNG LƯƠNG, ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP” TRONG KHU, CỤM CÔNG NGHIỆP CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG QUY TRÌNH “GỬI THANG LƯƠNG, BẢNG LƯƠNG, ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP” TRONG KHU, CỤM CÔNG NGHIỆP
Ngày 01 tháng 12 năm 2014, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số 32/2014/TT-BLĐTBXH hướng dẫn ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động trong khu...
Tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011- 2020, phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2021-2030 của Ban Quản lý các khu công nghiệp Tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011- 2020, phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2021-2030 của Ban Quản lý các khu công nghiệp
Cải cách hành chính được xem là nhiệm vụ trọng tâm trong xây dựng Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ hội nhập quốc tế hiện nay.
ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2020 ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2020
Thực hiện Kế hoạch số 424/KH-UBND ngày 16/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp Tiền Giang (Ban Quản...
Hướng dẫn thực hiện thủ tục Đăng ký Nội quy lao động (tải Video xem) Hướng dẫn thực hiện thủ tục Đăng ký Nội quy lao động (tải Video xem)
Hướng dẫn thực hiện thủ tục Đăng ký Nội quy lao động (tải Video xem)
Hướng dẫn thực hiện thủ tục Đăng ký Nội quy lao động (tải PowerPoint xem) Hướng dẫn thực hiện thủ tục Đăng ký Nội quy lao động (tải PowerPoint xem)
Hướng dẫn thực hiện thủ tục Đăng ký Nội quy lao động (tải PowerPoint xem)
​Công khai tình hình đầu tư-xây dựng-mua sắm-thuê tài sản công năm 2018 ​Công khai tình hình đầu tư-xây dựng-mua sắm-thuê tài sản công năm 2018
​Công khai tình hình đầu tư-xây dựng-mua sắm-thuê tài sản công năm 2018
​​Công khai tình hình quản lý sử dụng xe Ôtô và tài sản cố định khác năm 2018 ​​Công khai tình hình quản lý sử dụng xe Ôtô và tài sản cố định khác năm 2018
​ ​Công khai tình hình quản lý sử dụng xe Ôtô và tài sản cố định khác năm 2018
Công khai tình hình quản lý sử dụng trụ sở làm việc năm 2018 Công khai tình hình quản lý sử dụng trụ sở làm việc năm 2018
Công khai tình hình quản lý sử dụng trụ sở làm việc năm 2018
Xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng CB CC năm 2019 Xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng CB CC năm 2019
Xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng CB CC năm 2019
Thông báo tổ chức đối thoại với Doanh nghiệp về giải quyết TTHC Thông báo tổ chức đối thoại với Doanh nghiệp về giải quyết TTHC
Thông báo tổ chức đối thoại với Doanh nghiệp về giải quyết TTHC