Truy cập nội dung luôn

Liên kết Liên kết

Chung tay cải cách hành chính Chung tay cải cách hành chính

Hướng dẫn thực hiện thủ tục Đăng ký Nội quy lao động (tải Video xem) Hướng dẫn thực hiện thủ tục Đăng ký Nội quy lao động (tải Video xem)
Hướng dẫn thực hiện thủ tục Đăng ký Nội quy lao động (tải Video xem)
Hướng dẫn thực hiện thủ tục Đăng ký Nội quy lao động (tải PowerPoint xem) Hướng dẫn thực hiện thủ tục Đăng ký Nội quy lao động (tải PowerPoint xem)
Hướng dẫn thực hiện thủ tục Đăng ký Nội quy lao động (tải PowerPoint xem)
​Công khai tình hình đầu tư-xây dựng-mua sắm-thuê tài sản công năm 2018 ​Công khai tình hình đầu tư-xây dựng-mua sắm-thuê tài sản công năm 2018
​Công khai tình hình đầu tư-xây dựng-mua sắm-thuê tài sản công năm 2018
​​Công khai tình hình quản lý sử dụng xe Ôtô và tài sản cố định khác năm 2018 ​​Công khai tình hình quản lý sử dụng xe Ôtô và tài sản cố định khác năm 2018
​ ​Công khai tình hình quản lý sử dụng xe Ôtô và tài sản cố định khác năm 2018
Công khai tình hình quản lý sử dụng trụ sở làm việc năm 2018 Công khai tình hình quản lý sử dụng trụ sở làm việc năm 2018
Công khai tình hình quản lý sử dụng trụ sở làm việc năm 2018
Xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng CB CC năm 2019 Xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng CB CC năm 2019
Xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng CB CC năm 2019
Thông báo tổ chức đối thoại với Doanh nghiệp về giải quyết TTHC Thông báo tổ chức đối thoại với Doanh nghiệp về giải quyết TTHC
Thông báo tổ chức đối thoại với Doanh nghiệp về giải quyết TTHC
Quyết định thành lập bộ phận một cửa tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế MCLT...trong GQ TTHC Quyết định thành lập bộ phận một cửa tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế MCLT...trong GQ TTHC
Quyết định thành lập bộ phận một cửa tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế MCLT...trong GQ TTHC
Kế hoạch thực hiện theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019 Kế hoạch thực hiện theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019
Kế hoạch thực hiện theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019
Kế hoạch tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2019 Kế hoạch tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2019
Kế hoạch tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2019
Kế hoạch tổ chức điều tra khảo sát về tình hình thi hành pháp luật về hỗ trợ DN khởi nghiệp năm 2019 Kế hoạch tổ chức điều tra khảo sát về tình hình thi hành pháp luật về hỗ trợ DN khởi nghiệp năm 2019
Kế hoạch tổ chức điều tra khảo sát về tình hình thi hành pháp luật về hỗ trợ DN khởi nghiệp năm 2019
Báo cáo thực hiện Kế hoạch 184/KH-UBND ngày 27/5/2018 của UBND tỉnh 6 tháng đầu năm 2019 Báo cáo thực hiện Kế hoạch 184/KH-UBND ngày 27/5/2018 của UBND tỉnh 6 tháng đầu năm 2019
Báo cáo thực hiện Kế hoạch 184/KH-UBND ngày 27/5/2018 của UBND tỉnh 6 tháng đầu năm 2019
Báo cáo rà soát văn bản quy phạm pháp luật nam 2019 Báo cáo rà soát văn bản quy phạm pháp luật nam 2019
Báo cáo rà soát văn bản quy phạm pháp luật nam 2019 File dinh kem-mau 05-Bao cao ra soat VBQPPL nam 2019 File dinh kem-mau 06-Bao cao ra soat VBQPPL nam 2019
Báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019 Báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019
Báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019
Báo cáo thực hiện Chỉ Thị 01-CT-UBND ngày 06/5/2019 cua UBND tỉnh 6 tháng đầu năm 2019 Báo cáo thực hiện Chỉ Thị 01-CT-UBND ngày 06/5/2019 cua UBND tỉnh 6 tháng đầu năm 2019
Báo cáo thực hiện Chỉ Thị 01-CT-UBND ngày 06/5/2019 cua UBND tỉnh 6 tháng đầu năm 2019
Chấn chỉnh công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Chấn chỉnh công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông.
Ngày 18/6/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 2589/UBND-KSTT về chấn chỉnh công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), cơ chế một cửa, một cửa liên thông nhằm khắc phục những hạn...
CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TIỀN GIANG TRONG QUÝ III NĂM 2019 CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TIỀN GIANG TRONG QUÝ III NĂM 2019
Trong kỳ báo cáo, Ban Quản lý tiếp tục triển khai thực hiện tốt các nội dung về cải cách hành chính của đơn vị năm 2019 theo Kế hoạch số 01/KH-BQL ngày 04/01/2019.
KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUÝ III NĂM 2019 KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUÝ III NĂM 2019
Tính đến quý III năm 2019, công tác kiểm soát thủ tục hành chính tiếp tục triển khai các nhiệm vụ trong Kế hoạch số 06/KH-BQL ngày 17/01/2019 về thực hiện nhiệm vụ kiểm...
KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUÝ II NĂM 2019 KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUÝ II NĂM 2019
Tiếp nối những kết quả đã đạt được trong quý I, quý II năm 2019 công tác kiểm soát thủ tục hành chính lại tiếp tục đạt được những kết quả khả quan, đáng chú ý là tình...
BÁO CÁO CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 BÁO CÁO CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019
Thực hiện Công văn 1591/SNV-CCHC ngày 03 tháng 8 năm 2017 của Sở Nội vụ về việc hướng dẫn báo cáo công tác cải cách hành chính hàng năm. Ban Quản lý các Khu công nghiệp Tiền Giang đã thực hiện...