Truy cập nội dung luôn

Liên kết Liên kết

Góp ý dự thảo văn bản Góp ý dự thảo văn bản

CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
Góp ý sửa đổi, bổ sung Quy chế phối hợp trách nhiệm trong công tác quản lý cụm công nghiệp

Ngày bắt đầu 20-06-2019 Ngày hết hạn 20-07-2019

0
Tải về
(6-lượt)

Tải về
(2-lượt)

Xem các góp ý
Góp ý sửa đổi, bổ sung Quy chế phối hợp trách nhiệm trong công tác quản lý khu công nghiệp

Ngày bắt đầu 20-06-2019 Ngày hết hạn 20-07-2019

0
Tải về
(5-lượt)

Tải về
(2-lượt)

Xem các góp ý