Truy cập nội dung luôn

Thành phần Ban lãnh đạo Ban Quản lý các Khu công nghiệp Tiền Giang

 Trưởng Ban: Nguyễn Nhật Trường

Điện thoại: 0947712 277 
 Email: nguyennhattruong@tiengiang.gov.vn

   

 

 

 

Phó Trưởng ban: Nguyễn Thanh Liêm

Điện thoại: 0979 60 63 63
 Email:nguyenthanhliem@tiengiang.gov.vn  

 

  

 

Thông tin về Ban lãnh đạo Ban Quản lý các Khu công nghiệp Tiền Giang

TRƯỞNG BAN

Họ và tên

Nguyễn Nhật Trường

Trình độ chuyên môn

Thạc sĩ xây dựng; cử nhân luật.

Trình độ chính trị

Cao cấp

Trình độ ngoại ngữ

B1 anh văn

Ngạch chuyên viên

Chuyên viên chính

Điện thoại cơ quan

0733 88 55 68

Điện thoại di động

0947712 277

Email

nguyennhattruong@tiengiang.gov.vn

 

PHÓ TRƯỞNG BAN

Họ và tên

Nguyễn Thanh Liêm

Trình độ chuyên môn

 

Trình độ chính trị

Cao cấp

Trình độ ngoại ngữ

 

Ngạch chuyên viên

Chuyên viên chính

Điện thoại cơ quan

0733 977 003

Điện thoại di động

0979 60 63 63

Email

nguyenthanhliem@tiengiang.gov.vn