Truy cập nội dung luôn

Liên kết Liên kết

Thi đua - khen thưởng Thi đua - khen thưởng

Thi đua - Khen thưởng Thi đua - Khen thưởng
  Hướng dẫn số 42/HD-SNV ngày 25/3/2020 của Sở Nội vụ về Tổ chức hoạt động của các Khối thi đua sở, ngành, doanh nghiệp tỉnh năm 2020; Mẫu biểu đăng ký thi đua năm 2020; ...