Truy cập nội dung luôn
 

Chào mừng quý khách đến với website Ban Quản Lý Khu Công Nghiệp - Tỉnh Tiền Giang

Liên kết Liên kết

Tin tức về khu, cụm công nghiệp Tin tức về khu, cụm công nghiệp

Thông báo mời các Cơ quan, Đơn vị, Doanh nghiệp,...tham dự Xúc tiến Thương mại, Xúc tiến Đầu tư Thông báo mời các Cơ quan, Đơn vị, Doanh nghiệp,...tham dự Xúc tiến Thương mại, Xúc tiến Đầu tư
Download file Công văn mời các Cơ quan, Đơn vị, Doanh nghiệp,....tham dự Xúc tiến Thương mại,...
THÔNG BÁO HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI DOANH NGHIỆP LẦN 2 NĂM 2018 THÔNG BÁO HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI DOANH NGHIỆP LẦN 2 NĂM 2018
Thực hiện Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 19/1/2018 của UBND tỉnh về tổ chức đối thoại, tiếp xúc...
CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2018 CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2018
Thực hiện Công văn 1591/SNV-CCHC ngày 03 tháng 8 năm 2017 của Sở Nội vụ về việc hướng dẫn báo cáo...
CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG
Thực hiện nhiệm vụ là cơ quan thường trực hội đồng thẩm định tại Quyết định số 1890/QĐ-UBND ngày...
Cải cách thủ tục hành chính về lĩnh vực xây dựng các công trình trong Khu, cụm công nghiệp trên dịa bàn tỉnh Tiền Giang. Cải cách thủ tục hành chính về lĩnh vực xây dựng các công trình trong Khu, cụm công nghiệp trên dịa bàn tỉnh Tiền Giang.
Xác định việc cải cách thủ tục hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm góp phần thực...
LỄ TRAO TẶNG HUY HIỆU 30 NĂM TUỔI ĐẢNG LỄ TRAO TẶNG HUY HIỆU 30 NĂM TUỔI ĐẢNG
Thực hiện Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam, Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 05/6/2017 của Ban chấp...
THỰC HIỆN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TRONG CÔNG TÁC CẤP, ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ TẠI BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TIỀN GIANG THỰC HIỆN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TRONG CÔNG TÁC CẤP, ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ TẠI BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TIỀN GIANG
Thực hiện cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện tiết kiệm thời gian và chi phí cho...
THỰC HIỆN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TRONG CÔNG TÁC CẤP C/O Mẫu From D TẠI BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TIỀN GIANG THỰC HIỆN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TRONG CÔNG TÁC CẤP C/O Mẫu From D TẠI BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TIỀN GIANG
Thực hiện Quyết định số 17/QĐ-UBND ngày 04/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch rà...
CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG
Thực hiện Quyết định số 17/QĐ-UBND ngày 04/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch rà...
Thông báo về việc thực hiện đối thoại doanh nghiệp Thông báo về việc thực hiện đối thoại doanh nghiệp
Tải thông tin về: Thông báo về việc đối thoại doanh nghiệp đến các doanh nghiệp trong khu, cụm...
Thông báo thay đổi giờ Hội nghị đối thoại doanh nghiệp lần 1 năm 2018 Thông báo thay đổi giờ Hội nghị đối thoại doanh nghiệp lần 1 năm 2018
Thông báo thay đổi giờ Hội nghị đối thoại doanh nghiệp lần 1 năm 2018.
BÁO CÁO KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUÝ I NĂM 2018 BÁO CÁO KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUÝ I NĂM 2018
Thực hiện Công văn số 93/VPUB- KS ngày 12/03/2018 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang...
Thông báo Hội nghị đối thoại doanh nghiệp lần 1 năm 2018 Thông báo Hội nghị đối thoại doanh nghiệp lần 1 năm 2018
Thông báo Hội nghị đối thoại doanh nghiệp lần 1 năm 2018
KẾ HOACH RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP CỦA TTHC VỚI YÊU CẦU THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN KẾ HOACH RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP CỦA TTHC VỚI YÊU CẦU THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Thực hiện Kế hoạch số 56/KH- UBND ngày 26 tháng 02 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về rà soát,...
TỔNG KẾT CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH QUÝ I VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ QUÝ II NĂM 2018 TỔNG KẾT CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH QUÝ I VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ QUÝ II NĂM 2018
Thực hiện Công văn 1591/SNV-CCHC ngày 03 tháng 8 năm 2017 của Sở Nội vụ về việc hướng dẫn báo cáo...
Thông báo triển khai các văn bản Quy phạm pháp Luật về Môi trường. Thông báo triển khai các văn bản Quy phạm pháp Luật về Môi trường.
Ngày 23/01/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hanh Quyết định số 04/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính...
Ngày Đất ngập nước thế giới 2018 Ngày Đất ngập nước thế giới 2018
Ủy ban thường trực Công ước Ramsar về Đất ngập nước đã chọn chủ đề Ngày Đất ngập nước thế giới...
Kế hoạch phát động chuyên đề thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính” năm 2018 Kế hoạch phát động chuyên đề thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính” năm 2018
Căn cứ Kế hoạch số 39/KH- UBND ngày 07 tháng 02 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phát động...
Thông báo Lịch trực Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 Thông báo Lịch trực Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018
Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 05/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc tổ...
XÂY DỰNG KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TIỀN GIANG XÂY DỰNG KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TIỀN GIANG
Thực hiện Quyết định số 3849/QĐ- UBND ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền...