Truy cập nội dung luôn

Liên kết Liên kết

Tin tức về khu, cụm công nghiệp Tin tức về khu, cụm công nghiệp

Chấn chỉnh công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Ngày 18/6/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 2589/UBND-KSTT về chấn chỉnh công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), cơ chế một cửa, một cửa liên thông nhằm khắc phục những hạn chế, đồng thời nâng cao chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của tỉnh. Trong đó, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị thực hiện các nội dung:

 

- Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện kết nối tích hợp TTHC từ cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC để công khai trên trang thông tin điện tử của đơn vị và trang dịch vụ hành chính công đối với các TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành trên địa bàn tỉnh.

- Niêm yết công khai kịp thời và đầy đủ TTHC thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết tại trụ sở cơ quan, đơn vị tiếp nhận giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức.

- Đảm bảo tất cả hồ sơ giải quyết TTHC được lưu theo quy định chuyên ngành phải được công chức phụ trách lĩnh vực scan và nhập vào phần mềm một cửa điện tử.

 -Thực hiện công khai tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ TTHC trên Cổng/trang thông tin điện tử, trang dịch vụ hành chính công của tỉnh, đơn vị theo đúng quy định.

Để thực hiện nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh trong văn bản này, Lãnh đạo Ban Quản lý đã chỉ đạo công chức phụ trách công tác kiểm soát thủ tục hành chính cùng với Bộ phận Một cửa chủ động rà soát và triển khai thực hiện các nội dung trên.

Đến ngày 27/6/2019, Ban Quản lý có văn bản số 195/BC-BQL để báo cáo các kết quả đã đạt được trong việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2589/UBND-KSTT.

Theo đó, trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình, Ban Quản lý đã thực hiện việc niêm yết lại các TTHC thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết lên Bảng niêm yết và trên Trang thông tin điện tử; ngoài ra còn thực hiện việc niêm yết công khai địa chỉ, số điện thoại của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính tại trụ sở cơ quan, đảm bảo rõ ràng, dễ tiếp cận; Việc scan, nhập hồ sơ vào phần mềm Một cửa, lưu hồ sơ giải quyết TTHC và việc thực hiện công khai tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ TTHC được thực hiện theo đúng quy định.

                                                                              

                                                                  Cẩm Tiên - VP


Tin liên quan
KẾT QUẢ CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUÝ III NĂM 2020    05/10/2020
KẾT QUẢ TRONG CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH QUÝ III NĂM 2020    10/09/2020
Bản đồ quy hoạch và sơ đồ vị trí các doanh nghiệp trong các khu, cụm công nghiệp    16/07/2020
BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TIỀN GIANG CÓ 04 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI ĐƯỢC CÔNG BỐ THUỘC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG VÀ LĨNH VỰC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG    24/06/2020
CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 4    24/06/2020
KẾT QUẢ TRONG CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUÝ II NĂM 2020 CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TIỀN GIANG    22/06/2020
Tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích trong giải quyết thủ tục hành chính.    12/06/2020
TRIỂN KHAI THỰC HIỆN BỘ CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NĂM 2020    12/06/2020
KẾT LUẬN CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH TẠI HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN VỀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH    08/06/2020
CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020    04/06/2020