Truy cập nội dung luôn

Liên kết Liên kết

Tin tức về khu, cụm công nghiệp Tin tức về khu, cụm công nghiệp

CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TIỀN GIANG TRONG QUÝ III NĂM 2019

Trong kỳ báo cáo, Ban Quản lý tiếp tục triển khai thực hiện tốt các nội dung về cải cách hành chính của đơn vị năm 2019 theo Kế hoạch số 01/KH-BQL ngày 04/01/2019.

Trong quý III năm 2019 tiếp tục thực hiện tốt việc niêm yết công khai, đầy đủ các thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của đơn vị để khách hàng dễ dàng tra cứu, tìm hiểu; đồng thời các phòng chuyên môn thường xuyên rà soát, cập nhật văn bản quy phạm pháp luật quy định về các lĩnh vực có liên quan để giải quyết kịp thời, nhanh chóng, đúng quy định các yêu cầu của khách hàng nên trong kỳ báo cáo, Ban Quản lý chưa nhận được phản ánh, kiến nghị nào có liên quan về quy định hành chính và hành vi hành chính từ nhà đầu tư và doanh nghiệp;

        Về kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong quý III (từ 30/5/2019 đến 29/8/2019) như sau: đã tiếp nhận 35 hồ sơ, trong đó có 03 hồ sơ chuyển từ báo cáo trước sang và tiếp nhận mới là 32 hồ sơ ( không có hồ sơ thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông); đã giải quyết đúng và trước hạn là 30 hồ sơ và 05 hồ sơ đang giải quyết.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Kết quả đạt được trong các lĩnh vực khác của công tác cải cách hành chính quý III được tổng hợp tại Báo cáo số 244/BC-BQL ngày 29/8/2019.

        (đính kèm báo cáo số 244/BC-BQL)

Đáng chú ý, trong quý III, thực hiện Kế hoạch số 190/KH-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tổ chức phát động Phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019-2025, Ban Quản lý đã tổ chức phát động Kế hoạch này và ban hành Kế hoạch số 26/KH-BQL ngày 11/7/2019 về tổ chức thực hiện phong trào thi đua "Công chức, viên chức Ban Quản lý các Khu công nghiệp Tiền Giang thi đua thực hiện văn hoá công sở" giai đoạn 2019-2025 nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức và hành động; tự tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao ý thức, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp của công chức, viên chức; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí qua đó tiếp tục xây dựng hình ảnh đội ngũ công chức, viên chức Ban Quản lý gương mẫu, tận tụy, chuẩn mực, chuyên nghiệp, trách nhiệm, kỷ cương, tận tình, thân thiện; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua những việc làm cụ thể hàng ngày, trong từng lĩnh vực công tác; qua đó tạo môi trường làm việc văn minh, hiện đại, chuyên nghiệp, trách nhiệm, minh bạch và hiệu quả.

        Nhìn chung tính đến quý III, công tác cải cách hành chính của Ban Quản lý ước hoàn thành đạt 90% Kế hoạch đề ra; cơ bản thực hiện tốt các chỉ số cải cách hành chính theo Quyết định số 1946/QĐ-UBND ngày 17/9/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang./.

Nguyễn Thị Cẩm Tiên - VP


Tin liên quan
KẾT QUẢ CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUÝ III NĂM 2020    05/10/2020
KẾT QUẢ TRONG CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH QUÝ III NĂM 2020    10/09/2020
Bản đồ quy hoạch và sơ đồ vị trí các doanh nghiệp trong các khu, cụm công nghiệp    16/07/2020
BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TIỀN GIANG CÓ 04 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI ĐƯỢC CÔNG BỐ THUỘC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG VÀ LĨNH VỰC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG    24/06/2020
CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 4    24/06/2020
KẾT QUẢ TRONG CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUÝ II NĂM 2020 CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TIỀN GIANG    22/06/2020
Tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích trong giải quyết thủ tục hành chính.    12/06/2020
TRIỂN KHAI THỰC HIỆN BỘ CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NĂM 2020    12/06/2020
KẾT LUẬN CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH TẠI HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN VỀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH    08/06/2020
CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020    04/06/2020