Truy cập nội dung luôn

Liên kết Liên kết

Tin tức về khu, cụm công nghiệp Tin tức về khu, cụm công nghiệp

KẾ HOẠCH KHẮC PHỤC NHỮNG HẠN CHẾ, THIẾU SÓT CỦA CÁC TIÊU CHÍ CHƯA ĐẠT ĐIỂM CHUẨN VỀ CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2019 CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TIỀN GIANG

Thực hiện Kế hoạch số 180/KH-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc khắc phục những hạn chế, thiếu sót của các tiêu chí chưa đạt điểm chuẩn về Chỉ số Cải cách hành chính trong năm 2019 của tỉnh Tiền Giang, Ban Quản lý các khu công nghiệp (Ban Quản lý) đã xây dựng Kế hoạch khắc phục những hạn chế thiếu sót của các tiêu chí chưa đạt điểm chuẩn về Chỉ số Cải cách hành chính (CCHC) trong năm 2019.

Mục đích nhằm nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan và của công chức, viên chức trong công tác cải thiện chỉ số CCHC; khắc phục những tồn tại, hạn chế của năm qua, xác định nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm cải thiện và nâng cao các lĩnh vực, tiêu chí, tiêu chí thành phần của bảng chỉ số CCHC; đồng thời phấn đấu đạt tròn điểm trong chỉ số cải cách hành chính năm 2020.

Kết quả thực hiện các chỉ số CCHC năm 2019 của Ban Quản lý như sau:

Năm

LV1

LV2

LV3

LV4

LV5

LV6

LV7

Tổng điểm

2019

10/10

10/10

18/18

7.4/10

13.5/14

3.25/6

30.9/32

93.05/100

Có thể thấy, trong năm 2019, Ban Quản lý không đạt trọn điểm ở các lĩnh vực số 4 (cải cách tổ chức bộ máy hành chính), 5 (xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức), 6 (cải cách tài chính công), 7 (hiện đại hoá hành chính).

Thông qua Kế hoạch khắc phục này, đơn vị đã đề ra nhiệm vụ cụ thể trong năm 2020 như sau: Tiếp tục phát huy các chỉ số đã đạt được điểm chuẩn trong năm 2019; khắc phục những thiếu sót, hạn chế của các lĩnh vực không đạt trọn điểm để nâng cao điểm trong năm 2020; đăng ký và thực hiện sáng kiến hoặc giải pháp mới trong CCHC năm 2020; thực hiện và phối hợp với các Sở, ngành thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

(Đính kèm Kế hoạch số: 30/KH-BQL ngày 04/8/2020).

 

Cẩm Tiên - VP


Tin liên quan
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2021    05/01/2021
KHÁI QUÁT VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2020 CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TIỀN GIANG    11/12/2020
GIỚI THIỆU NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC VÀ LUẬT VIÊN CHỨC (LUẬT SỐ 52/2019/QH14)    24/11/2020
Phổ biến Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính Phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật    24/11/2020
Thông báo việc tổ chức đối thoại với doanh nghiệp về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính 06 tháng đầu năm 2020    12/11/2020
Thông báo việc tổ chức đối thoại với doanh nghiệp về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính 06 tháng cuối năm 2020    12/11/2020
BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐĂNG KÝ SÁNG KIẾN, GIẢI PHÁP MỚI TRONG CÔNG TÁC CCHC NĂM 2020    12/11/2020
KẾ HOẠCH KHẮC PHỤC NHỮNG HẠN CHẾ, THIẾU SÓT CỦA CÁC TIÊU CHÍ CHƯA ĐẠT ĐIỂM CHUẨN VỀ CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2019 CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TIỀN GIANG    12/11/2020
GIỚI THIỆU NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬT SỬA ĐỔI, BỐ SUNG MỘT SỐ ĐIÈU CỦA LUẬT TỔ CHỨC CHÍNH PHỦ VÀ LUẬT TỔ CHỨC CHÍNH QUYÈN ĐỊA PHƯƠNG (LUẬT SÓ 47/2019/QH14)    04/11/2020
KẾT QUẢ CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUÝ III NĂM 2020    05/10/2020