Truy cập nội dung luôn

Liên kết Liên kết

Tin tức về khu, cụm công nghiệp Tin tức về khu, cụm công nghiệp

KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2020

Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 4718/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp Tiền Giang (Ban Quản lý) đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 07/KH-BQL ngày 09/01/2020 nhằm triển khai thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2020 tại đơn vị.

Nội dung Kế hoạch gồm các nội dung cơ bản như: Xây dựng và ban hành văn bản chỉ đạo, điều hành; tham gia tập huấn hướng dẫn nâng cao nghiệp vụ; nghiệp vụ thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông; niêm yết công khai địa chỉ tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp về quy định thủ tục hành chính; thông tin tuyên truyên nhằm nâng cao nhận thức, năng lực trong thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính; chế độ thông tin báo cáo.

Thông qua đó xác định các nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai thực hiện trong năm 2020 để nâng cao hiệu quả trong công tác kiểm soát thủ tục hành chính, bao gồm:

- Tăng cường thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông; xác định công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một của, một cửa liên thông là nhiệm vụ thường xuyên và liên tục trong chỉ đạo và điều hành của đơn vị.

- Thực hiện công khai, minh bạch các thủ tục hành chính, kiên quyết xử lý hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực trong giải quyết thủ tục hành chính.

- Phân công theo chức năng và nhiệm vụ của từng phòng trong đơn vị, xác định trách nhiệm và thời gian trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính./.

(kèm Kế hoạch số 07/KH-BQL ngày 09/01/2020)

 

Cẩm Tiên - VP


Tin liên quan
Tăng cường tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19    22/03/2021
KẾ HOẠCH PHÁT ĐỘNG CHUYÊN ĐỀ THI ĐUA “ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH” NĂM 2021    18/03/2021
KẾT QUẢ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH QUÝ I NĂM 2021    18/03/2021
KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2021    17/03/2021
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2021    05/01/2021
KHÁI QUÁT VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2020 CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TIỀN GIANG    11/12/2020
GIỚI THIỆU NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC VÀ LUẬT VIÊN CHỨC (LUẬT SỐ 52/2019/QH14)    24/11/2020
Phổ biến Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính Phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật    24/11/2020
Thông báo việc tổ chức đối thoại với doanh nghiệp về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính 06 tháng đầu năm 2020    12/11/2020
Thông báo việc tổ chức đối thoại với doanh nghiệp về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính 06 tháng cuối năm 2020    12/11/2020