Truy cập nội dung luôn

Liên kết Liên kết

Tin tức về khu, cụm công nghiệp Tin tức về khu, cụm công nghiệp

KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2020

Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 4718/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp Tiền Giang (Ban Quản lý) đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 07/KH-BQL ngày 09/01/2020 nhằm triển khai thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2020 tại đơn vị.

Nội dung Kế hoạch gồm các nội dung cơ bản như: Xây dựng và ban hành văn bản chỉ đạo, điều hành; tham gia tập huấn hướng dẫn nâng cao nghiệp vụ; nghiệp vụ thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông; niêm yết công khai địa chỉ tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp về quy định thủ tục hành chính; thông tin tuyên truyên nhằm nâng cao nhận thức, năng lực trong thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính; chế độ thông tin báo cáo.

Thông qua đó xác định các nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai thực hiện trong năm 2020 để nâng cao hiệu quả trong công tác kiểm soát thủ tục hành chính, bao gồm:

- Tăng cường thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông; xác định công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một của, một cửa liên thông là nhiệm vụ thường xuyên và liên tục trong chỉ đạo và điều hành của đơn vị.

- Thực hiện công khai, minh bạch các thủ tục hành chính, kiên quyết xử lý hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực trong giải quyết thủ tục hành chính.

- Phân công theo chức năng và nhiệm vụ của từng phòng trong đơn vị, xác định trách nhiệm và thời gian trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính./.

(kèm Kế hoạch số 07/KH-BQL ngày 09/01/2020)

 

Cẩm Tiên - VP


Tin liên quan
KẾT QUẢ CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUÝ III NĂM 2020    05/10/2020
KẾT QUẢ TRONG CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH QUÝ III NĂM 2020    10/09/2020
BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TIỀN GIANG CÓ 04 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI ĐƯỢC CÔNG BỐ THUỘC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG VÀ LĨNH VỰC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG    24/06/2020
CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 4    24/06/2020
KẾT QUẢ TRONG CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUÝ II NĂM 2020 CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TIỀN GIANG    22/06/2020
Tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích trong giải quyết thủ tục hành chính.    12/06/2020
TRIỂN KHAI THỰC HIỆN BỘ CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NĂM 2020    12/06/2020
KẾT LUẬN CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH TẠI HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN VỀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH    08/06/2020
CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020    04/06/2020
KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2020    02/06/2020