Truy cập nội dung luôn
 

Chào mừng quý khách đến với website Ban Quản Lý Khu Công Nghiệp - Tỉnh Tiền Giang

Liên kết Liên kết

Tin tức về khu, cụm công nghiệp Tin tức về khu, cụm công nghiệp

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TIỀN GIANG

Thực hiện Kế hoạch số 355/KH- UBND ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

       Ngày 09 tháng 01 năm 2018, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Tiền Giang đã ban hành Kế hoạch số 03/KH- BQL về thực hiện cải cách hành chính năm 2018 tại đơn vị.

       Kế hoạch này nhằm tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016- 2020, đồng thời nâng cao nhận thức trong cán bộ, công chức, viên chức về ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính nhà nước trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế; không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động cải cách hành chính ở đơn vị; thu hút các dự án đầu tư vào các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang;Tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đang hoạt động ở các Khu công nghiệp, cụm công nghiệp ổn định sản xuất và hoạt động có hiệu quả; Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính theo hướng đơn giản hóa, dễ thực hiện; Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức có đủ phẩm chất năng lực và trình độ đáp ứng yêu cầu trong thực thi công vụ có chất lượng và hiệu quả; Tăng cường vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả cải cách hành chính để phục vụ tốt cho nhà đầu tư và doanh nghiệp khi đến làm việc tại đơn vị.

      Thời gian qua, Lãnh đạo Ban Quản lý luôn xem nhiệm vụ cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm và tạo mọi điều kiện thuận lợi về vật chất và tinh thần để công tác cải cách hành chính được thực hiện có hiệu quả; Bên cạnh đó, từng công chức trong đơn vị luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác cải cách hành chính. Với những điều kiện thuận lợi như vậy, tập thể Ban Quản lý các Khu công nghiệp quyết tâm thực hiện thắng lợi Kế hoạch đã đề ra.

 

                                                                                  VĂN PHÒNG


Tin liên quan
Thông tin về Khu công nghiệp Tân Hương    16/08/2018
Thông báo mời các Cơ quan, Đơn vị, Doanh nghiệp,...tham dự Xúc tiến Thương mại, Xúc tiến Đầu tư    25/07/2018
THÔNG BÁO HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI DOANH NGHIỆP LẦN 2 NĂM 2018    02/07/2018
CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2018    06/06/2018
CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG    05/06/2018
Cải cách thủ tục hành chính về lĩnh vực xây dựng các công trình trong Khu, cụm công nghiệp trên dịa bàn tỉnh Tiền Giang.    28/05/2018
LỄ TRAO TẶNG HUY HIỆU 30 NĂM TUỔI ĐẢNG    22/05/2018
THỰC HIỆN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TRONG CÔNG TÁC CẤP C/O Mẫu From D TẠI BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TIỀN GIANG    21/05/2018
Thông tin về Khu công nghiệp Long GIang    10/05/2018
THỰC HIỆN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TRONG CÔNG TÁC CẤP, ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ TẠI BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TIỀN GIANG    09/05/2018