Truy cập nội dung luôn

Liên kết Liên kết

Tin tức về khu, cụm công nghiệp Tin tức về khu, cụm công nghiệp

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUÝ III NĂM 2019

Tính đến quý III năm 2019, công tác kiểm soát thủ tục hành chính tiếp tục triển khai các nhiệm vụ trong Kế hoạch số 06/KH-BQL ngày 17/01/2019 về thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2019 của Ban Quản lý, trong kỳ báo cáo đạt được những kết quả như sau:

- Không tồn tại hồ sơ đã giải quyết và đang giải quyết bị trễ hạn (tổng số tiếp nhận là 31 hồ sơ, giải quyết đúng và trước hạn là 29 hồ sơ và 02 hồ sơ đang giải quyết chưa đến hạn); (kèm mẫu 6a)

- Trong quí III, không nhận được phản ánh, kiến nghị nào của doanh nghiệp liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính.

Đặc biệt, kể từ quý III năm 2019 có một nội dung mới trong công tác kiểm soát thủ tục hành chính là đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính thông qua phiếu khảo sát đối với từng thủ tục yêu cầu giải quyết của doanh nghiệp. Nội dung này được Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thực hiện đúng theo hướng dẫn của Văn phòng Đoàn Đại biểu quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh trong Công văn số 264/VPĐĐBQH,HĐND&UBND-KSTT ngày 26/4/2019. Vì là nội dung mới được triển khai áp dụng nên  quá trình thực hiện còn nhiều lúng túng, bước đầu chưa đạt được kết quả như mong muốn.

Nhìn chung, công tác kiểm soát thủ tục hành chính quý III vẫn luôn có được những thuận lợi nhất định, đó là luôn nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Lãnh đạo Ban cũng như công tác phối hợp chuyên nghiệp, nhịp nhàng giữa các phòng chuyên môn trong việc giải quyết thủ tục hành chính cùng với ý thức trách nhiệm và sự nỗ lực phấn đấu của công chức làm công tác kiểm soát thủ tuc hành chính; Mặt khác, trong quý này còn tiếp tục duy trì được những kết quả của các kỳ báo cáo trước;  đó là việc giải quyết hồ sơ không trễ hạn, không gây phiền hà, nhũng nhiễu cho doanh nghiệp nên qua các kỳ báo cáo vẫn chưa nhận được phản ánh, kiến nghị nào có liên quan. Tuy nhiên còn tồn tại hạn chế chung là việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 vẫn chưa đạt kết quả cao do số lượng hồ dơ nộp trực tuyến còn rất hạn chế; thêm vào đó là nội dung đánh giá thủ tục hành chính còn khá mới mẻ nên khách hàng chưa thực sự quan tâm thực hiện. Trong quý cuối năm, toàn đơn vị sẽ cố gắng khắc phục những khó khăn trên nhằm thực hiện thắng lợi Kế hoạch thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính đã đề ra ngay từ đầu năm./.

                                                                     Cẩm Tiên - VP


Tin liên quan
KẾT QUẢ CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUÝ III NĂM 2020    05/10/2020
KẾT QUẢ TRONG CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH QUÝ III NĂM 2020    10/09/2020
Bản đồ quy hoạch và sơ đồ vị trí các doanh nghiệp trong các khu, cụm công nghiệp    16/07/2020
BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TIỀN GIANG CÓ 04 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI ĐƯỢC CÔNG BỐ THUỘC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG VÀ LĨNH VỰC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG    24/06/2020
CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 4    24/06/2020
KẾT QUẢ TRONG CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUÝ II NĂM 2020 CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TIỀN GIANG    22/06/2020
Tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích trong giải quyết thủ tục hành chính.    12/06/2020
TRIỂN KHAI THỰC HIỆN BỘ CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NĂM 2020    12/06/2020
KẾT LUẬN CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH TẠI HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN VỀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH    08/06/2020
CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020    04/06/2020