Truy cập nội dung luôn

Liên kết Liên kết

Tin tức về khu, cụm công nghiệp Tin tức về khu, cụm công nghiệp

KẾT QUẢ CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUÝ III NĂM 2020

1. Về tình hình công bố, công khai thủ tục hành chính (TTHC)

Trong kỳ báo cáo, đã thực hiện niêm yết thêm 04 TTHC thuộc lĩnh vực Xây dựng và lĩnh vực Quản lý chất lượng công trình xây dựng theo Quyết định số 1709/QĐ-UBND ngày 17/6/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về về công bố Danh mục thủ tục hành chính trong các lĩnh vực hoạt động xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng, nhà ở và công sở, vật liệu xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng tỉnh Tiền Giang; nâng tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị lên 44 thủ tục.

2. Về tình hình kết quả giải quyết TTHC

- Tổng số hồ sơ tiếp nhận giải quyết TTHC trong kỳ báo cáo (từ 16/6/2020 đến 15/9/2020) là 46 hồ sơ, trong đó có 01 hồ sơ chuyển từ báo cáo quý II sang và 45 hồ sơ tiếp nhận mới (trong đó gồm35 hồ sơ tiếp nhận trực tuyến và 10 hồ sơ tiếp nhận trực tiếp).

- Kết quả giải quyết TTHC: Số hồ sơ đã giải quyết là 41 hồ sơ (đều trước hạn hoặc đúng hạn trả kết quả ), số hồ sơ đang giải quyết là 05 hồ sơ (đều chưa đến hạn trả kết quả).

(kèm mẫu 6a)

3. Về tình hình triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,mức độ 4:

Hiện Ban Quản lý có tổng số 44 TTHC; trong đó có 38 thủ tục thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 và 06 thủ tục còn lại thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3.

Trong quý III, đã tiếp nhận tổng số 35 hồ sơ nộp trực tuyến, chiếm tỷ lệ 76% số hồ sơ tiếp nhận trong kỳ báo cáo.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong việc nộp hồ sơ được phía doanh nghiệp đồng thuận cao; tuy nhiên, hình thức trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích vẫn chưa nhận được sự hưởng ứng tích cực, do tâm lý cũng như sự cân nhắc tính quan trọng của hồ sơ mà đa số doanh nghiệp vẫn lựa chọn hình thức nhận trực tiếp. Thời gian tới, oàn đơn vị phấn đấu tiếp tục tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức để việc thực hiện trả kết quả qua dịch vụ bưu chính dần quen thuộc và được áp dụng nhiều hơn.

Cẩm Tiên-VP


Tin liên quan
GIỚI THIỆU NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC VÀ LUẬT VIÊN CHỨC (LUẬT SỐ 52/2019/QH14)    24/11/2020
Phổ biến Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính Phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật    24/11/2020
Thông báo việc tổ chức đối thoại với doanh nghiệp về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính 06 tháng đầu năm 2020    12/11/2020
Thông báo việc tổ chức đối thoại với doanh nghiệp về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính 06 tháng cuối năm 2020    12/11/2020
BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐĂNG KÝ SÁNG KIẾN, GIẢI PHÁP MỚI TRONG CÔNG TÁC CCHC NĂM 2020    12/11/2020
KẾ HOẠCH KHẮC PHỤC NHỮNG HẠN CHẾ, THIẾU SÓT CỦA CÁC TIÊU CHÍ CHƯA ĐẠT ĐIỂM CHUẨN VỀ CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2019 CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TIỀN GIANG    12/11/2020
GIỚI THIỆU NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬT SỬA ĐỔI, BỐ SUNG MỘT SỐ ĐIÈU CỦA LUẬT TỔ CHỨC CHÍNH PHỦ VÀ LUẬT TỔ CHỨC CHÍNH QUYÈN ĐỊA PHƯƠNG (LUẬT SÓ 47/2019/QH14)    04/11/2020
KẾT QUẢ CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUÝ III NĂM 2020    05/10/2020
KẾT QUẢ TRONG CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH QUÝ III NĂM 2020    10/09/2020
BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TIỀN GIANG CÓ 04 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI ĐƯỢC CÔNG BỐ THUỘC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG VÀ LĨNH VỰC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG    24/06/2020