Truy cập nội dung luôn

Liên kết Liên kết

Tin tức về khu, cụm công nghiệp Tin tức về khu, cụm công nghiệp

KẾT QUẢ TRONG CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH QUÝ III NĂM 2020

Kết quả đạt được trong kỳ báo cáo quý III về cơ bản rõ nét trên tất cả các nội dung: Hệ thống văn bản pháp quy tiếp tục được hoàn thiện; công tác cải cách thủ tục hành chính từng bước được đổi mới, nâng cao hiệu quả thiết thực thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin, dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích; chất lượng đội ngũ công chức, viên chức được nâng lên rõ rệt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra; tổ chức bộ máy cơ quan được củng cố kịp thời, sắp xếp theo đúng quy định của tỉnh và thực tế cơ quan; cơ chế tài chính ngày càng minh bạch, công khai, nguồn kinh phí được quản lý, sử dụng hiệu quả, các chế độ chính sách đối với công chức, viên chức được quan tâm hơn.

 

Trong đó, kết quả của công tác cải cách thủ tục hành chính về cơ bản thể hiện rõ nét nhất. Cụ thể:

- Ban Quản lý cập nhật các TTHC do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành tại Quyết định số 1709/QĐ-UBND ngày 17/6/2020 về công bố Danh mục thủ tục hành chính trong các lĩnh vực hoạt động xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng, nhà ở và công sở, vật liệu xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng tỉnh Tiền Giang; theo đó, Ban Quản lý có 04 thủ tục hành chính mới được công bố thuộc lĩnh vực hoạt động xây dựng và lĩnh vực quản lý chất lượng công trình xây dựng; đến nay, Ban Quản lý đã hoàn tất việc công khai 04 thủ tục này trên trang thông tin điện tử của Ban và trang dịch vụ hành chính công của tỉnh (phần mềm Một cửa điện tử) và hiện đã tiếp nhận hồ sơ giải quyết các thủ tục này trên phần mềm Một cửa tại địa chỉ: motcua.tiengiang.gov.vn

- Trong kỳ báo cáo, Ban Quản lý vẫn chưa nhận được bất kỳ phản ánh, kiến nghị nào về quy định hành chính, cũng như thái độ, tác phong của công chức đơn vị trong quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp.

- Việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính: Sau khi nhận được ý kiến thống nhất của Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 254/VPĐĐBQH,HĐND&UBND tỉnh, từ đầu tháng 06/2020, Ban Quản lý thực hiện việc luân phiên 02 công chức đến thực hiện nhiệm vụ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh. Thời gian tiếp nhận nhanh chóng, thủ tục hành chính rõ ràng, thuận lợi, tạo sự an tâm, đồng thuận từ phía doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính.

 Trong quý III (Từ ngày 28/5/2020 đến 28/8/2020) đã tiếp nhận giải quyết 47 hồ sơ; trong đó có 04 hồ sơ chuyển từ báo cáo kỳ trước sang, đã tiếp nhận trực tuyến là 36 hồ sơ, tiếp nhận trực tiếp và qua dịch vụ bưu chính công ích là 07 hồ sơ; đã giải quyết đúng hạn là 43 hồ sơ và còn 04 hồ sơ đang trong hạn giải quyết.

- Về tình hình, kết quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4:

Tính đến quý III, Ban Quản lý có tổng số 44 thủ tục hành chính; trong đó có 38 thủ tục thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 và 06 thủ tục còn lại thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3.

- Về triển khai tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích:

Ban Quản lý vẫn luôn triển khai, tuyên truyền, vận động doanh nghiệp trong khu, cụm công nghiệp thực hiện việc nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích để tiết kiệm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, đồng thời cũng giúp giảm áp lực trong quá trình giải quyết công việc của công chức cơ quan.

Chi tiết tại Báo cáo số 281/BC-BQL ngày 28/8/2020 của Ban Quản lý./.


Tin liên quan
Tăng cường tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19    22/03/2021
KẾ HOẠCH PHÁT ĐỘNG CHUYÊN ĐỀ THI ĐUA “ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH” NĂM 2021    18/03/2021
KẾT QUẢ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH QUÝ I NĂM 2021    18/03/2021
KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2021    17/03/2021
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2021    05/01/2021
KHÁI QUÁT VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2020 CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TIỀN GIANG    11/12/2020
GIỚI THIỆU NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC VÀ LUẬT VIÊN CHỨC (LUẬT SỐ 52/2019/QH14)    24/11/2020
Phổ biến Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính Phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật    24/11/2020
Thông báo việc tổ chức đối thoại với doanh nghiệp về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính 06 tháng đầu năm 2020    12/11/2020
Thông báo việc tổ chức đối thoại với doanh nghiệp về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính 06 tháng cuối năm 2020    12/11/2020