Truy cập nội dung luôn

Liên kết Liên kết

Tin tức về khu, cụm công nghiệp Tin tức về khu, cụm công nghiệp

Tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011- 2020, phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2021-2030 của Ban Quản lý các khu công nghiệp

Cải cách hành chính được xem là nhiệm vụ trọng tâm trong xây dựng Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ hội nhập quốc tế hiện nay.

Trong bối cảnh hiện nay, hoạt động sản xuất kinh doanh, cung cấp dịch vụ của các doanh nghiệp trong các KCN, CCN phát triển ngày càng đa dạng và ở nhiều cấp độ. Các hoạt động kinh tế cũng phát triển hết sức mạnh mẽ. Điều đó đặt ra cho chính quyền địa phương không chỉ quan tâm bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, bảo đảm an sinh xã hội … mà còn phải quan tâm quản lý về kinh tế, tổ chức và quản lý các dịch vụ công trên địa bàn. Do yêu cầu phát triển kinh tế xã hội như một lực đẩy, đòi hỏi phải Cải cách hành chính.

Ngày 08/11/2011 Chính phủ đã ban hành Chương trình tổng thể công tác cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 theo Nghị quyết số 30c/NQ-CP; theo đó Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước của tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2011-2020 tại Quyết định số 133/QĐ-UBND ngày 19/01/2012.

Hàng năm, Ban Quản lý các khu công nghiệp đều ban hành các kế hoạch để chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện, cuối năm có báo cáo đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của đơn vị. Ban luôn bám sát chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Bộ, ngành; chương trình, kế hoạch cải cách hành chính hàng năm của Ủy ban nhân dân tỉnh để triển khai thực hiện, trong đó, đã tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai các nhiệm vụ về cải cách hành chính nhằm nâng cao chất lượng giải quyết công việc đối với tổ chức, doanh nghiệp; nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước của cơ quan. Việc xây dựng các kế hoạch về cải cách hành chính theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về cơ bản kịp thời, đảm bảo chất lượng.

Ngoài ra, Ban Quản lý đã chỉ đạo thực hiện việc tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc. Thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông cho tổ chức và doanh nghiệp. Phối hợp các Sở, ngành đơn giản hoá thủ tục hành chính để thuận lợi cho tổ chức và doanh nghiệp khi đến giao dịch công việc.

Qua công tác triển khai quán triệt, Lãnh đạo Ban, công chức, viên chức của Ban đã nhận thức đây là một chủ trương lớn, nhằm tạo bước chuyển căn bản trong quan hệ giữa cơ quan hành chính nhà nước với các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp và giữa các cơ quan hành chính nhà nước với nhau trong giải quyết và thực hiện thủ tục hành chính. Lãnh đạo Ban luôn chỉ đạo công chức, viên chức nghiêm túc triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao.

Ban Quản lý luôn bám sát chương trình, kế hoạch theo sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh để kịp thời chỉ đạo trong cơ quan, đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện, không để xảy ra tình trạng chậm trễ gây ảnh hưởng tiến độ thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh.

Xác định Cải cách thủ tục hành chính là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020, Ban Quản lý luôn chú trọng thực hiện các công việc cụ thể như sau: kịp thời cập nhật các TTHC do các Bộ liên quan công bố, ban hành mới, sửa đổi, bổ sung để phối hợp với các Sở liên quan tham mưu UBND tỉnh công bố kịp thời theo quy định; công bố công khai, minh bạch các TTHC; phối hợp với các Sở liên quan thực hiện đồng bộ cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; tăng cường tuyên truyền về trang thông tin điện tử, địa chỉ để phản ánh, kiến nghị đối với quy định, TTHC; lồng ghép đối thoại với tổ chức, doanh nghiệp về TTHC, giải quyết TTHC theo quy định tại Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách TTHC vào các Hội nghị đối thoại doanh nghiệp do Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức

Tính đến ngày 31/3/2020, tổng số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý là 40 thủ tục, trong đó có 39 thủ tục thực hiện tiếp nhận một cửa tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và 01 thủ tục tiếp nhận tại Ban Quản lý. Ban Quản lý có tổng số 40 thủ tục hành chính, trong đó có 02 thủ tục thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 và 38 thủ tục còn lại thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3.

Cùng với các Sở, ngành tỉnh, Ban Quản lý đã cử 01 công chức đến thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh và công chức tại Ban thực hiện giải quyết thủ tục hành chính trên hệ thống mạng thông tin một cửa điện tử. Thời gian tiếp nhận nhanh chóng, thủ tục hành chính rõ ràng, thuận lợi, tạo sự an tâm, đồng thuận cho doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính.

Việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với quy định hành chính và tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị.

Từ năm 2011 đến nay, Ban Quản lý chưa nhận được bất kỳ phản ánh kiến nghị nào về quy định hành chính, cũng như thái độ, tác phong của công chức đơn vị trong quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp.

Việc ứng dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành: Tỷ lệ văn bản đến được cập nhật và xử lý trên phần mềm đạt tỉ lệ 100%; tỷ lệ văn bản đi được thực hiện xử lý và gửi liên thông trên phần mềm đạt tỉ lệ 100% (trừ văn bản mật).

Ban Quản lý đã ứng dụng chữ ký số vào gửi liên thông văn bản điện tử trên phần mềm quản lý văn bản và điều hành, giúp phát huy hiệu quả sử dụng, đẩy mạnh tăng cường trao đổi, sử dụng văn bản điện tử qua môi trường mạng, quá trình gửi và nhận văn bản được xử lý nhanh chóng, tiết kiệm, thuận lợi cho việc tra cứu, trích lục văn bản khi cần thiết.

+ Tỷ lệ CCVC được cấp tài khoản hộp thư điện tử công vụ: 100%; Tỷ lệ CC,VC sử dụng hộp thư điện tử công vụ: 100%.

+ Công tác xử lý hồ sơ qua môi trường mạng tính đến thời điểm hiện tại: 100%

Có thể thấy, qua 10 năm thực hiện Chương trình Tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020, Ban Quản lý các khu công nghiệp đã nổ lực xây dựng các kế hoạch, thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính. Nhìn chung công tác cải cách hành chính của Ban Quản lý đã có bước chuyển biến tích cực, những kết quả đạt được là cơ bản rõ nét. Hệ thống văn bản pháp quy tiếp tục được đổi mới, hoàn thiện; công tác cải cách thủ tục hành chính được từng bước đổi mới, nâng cao hiệu quả thiết thực; chất lượng đội ngũ công chức, viên chức được nâng lên rõ rệt, đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ đề ra; cơ chế tài chính ngày càng minh bạch, công khai, nguồn kinh phí được quản lý, sử dụng hiệu quả, các chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức được quan tâm; tổ chức bộ máy cơ quan được củng cố kịp thời, sắp xếp theo đúng quy định của tỉnh và thực tế của cơ quan.

Với những kết quả đạt được trong thời gian qua, giúp nâng cao nhận thức, trách nhiệm và tác động tích cực đến hoạt động điều hành quản lý của Lãnh đạo ban và đội ngũ CBCC, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp của Ban Quản lý, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Trong thời gian tới, Ban Quản lý các khu công nghiệp tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, trong đó tập trung rà soát, công bố kịp thời, đầy đủ về thủ tục hành chính; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông đối với hầu hết các thủ tục hành chính của đơn vị trên cơ sở áp dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin. Tiếp tục rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy. Tăng cường đẩy mạnh cải cách công vụ, xác định vị trí việc làm, cơ cấu công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức. Tiếp tục đổi mới phương thức làm việc, nâng cao chất lượng các dịch vụ công./.

 

Nguyễn Thị Nhã -VP


Tin liên quan
KẾT QUẢ CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUÝ III NĂM 2020    05/10/2020
KẾT QUẢ TRONG CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH QUÝ III NĂM 2020    10/09/2020
Bản đồ quy hoạch và sơ đồ vị trí các doanh nghiệp trong các khu, cụm công nghiệp    16/07/2020
BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TIỀN GIANG CÓ 04 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI ĐƯỢC CÔNG BỐ THUỘC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG VÀ LĨNH VỰC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG    24/06/2020
CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 4    24/06/2020
KẾT QUẢ TRONG CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUÝ II NĂM 2020 CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TIỀN GIANG    22/06/2020
Tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích trong giải quyết thủ tục hành chính.    12/06/2020
TRIỂN KHAI THỰC HIỆN BỘ CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NĂM 2020    12/06/2020
KẾT LUẬN CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH TẠI HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN VỀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH    08/06/2020
CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020    04/06/2020