Truy cập nội dung luôn
 

Chào mừng quý khách đến với website Ban Quản Lý Khu Công Nghiệp - Tỉnh Tiền Giang

Liên kết Liên kết

Tin tức về khu, cụm công nghiệp Tin tức về khu, cụm công nghiệp

TUYÊN TRUYỀN HƯỚNG DẪN CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TẠI CÁC DOANH NGHIỆP TRONG KCN, CCN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG

Thực hiện Kế hoạch số 16/KH-BQL ngày 03/4/2017 của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Tiền Giang về việc hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trong các Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2017. Ban quản lý các KCN đã phối hợp cùng Thanh tra Sở TNMT, Chi cục bảo vệ môi trường, tổ chức tuyên truyền triển khai các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường như:

Luật Bảo vệ môi trường năm 2014; Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ; Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ; Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/04/2015 của Chính phủ; Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ; Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT ngày 28/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Thông tư số 31/2016/TT-BTNMT ngày 14/10/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Thông tư số 35/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường…

  Ngày 23 tháng 8 năm 2017, đã tổ chức tuyên truyền, triển khai tại Công ty TNHH Phát triển KCN Long Giang cho tất cả các doanh nghiệp trong KCN Long Giang

Ngày 20 tháng 9 năm 2017, đã tổ chức tuyên truyền tại Công ty TNHH Nhựt Thành Tân cho tất cả các doanh nghiệp trong KCN KCN Tân Hương.

Ngày 04 tháng 10 năm 2017, đã tổ chức triển khai tại Công ty Phát triển hạ tầng các KCN cho tất cả các doanh nghiệp trong KCN Mỹ Tho và 04 CCN: Trung An, Tân Mỹ Chánh, Song Thuận, An Thạnh.

Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường được Ban Quản lý các Khu công nghiệp quan tâm thực hiện đảm bảo tính kịp thời, đầy đủ nhằm góp phần đưa văn bản quy phạm pháp luật vào thực tiễn một cách có hiệu quả.

Ngoài việc tổ chức tuyên truyền tập trung, Ban quản lý đã tổ chức hướng dẫn từng doanh nghiệp trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp về trách nhiệm của chủ dự án sau khi báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt và các quy định khác của pháp luật về bảo vệ môi trường; kịp thời đôn đốc, nhắc nhở các nội dung chưa thực hiện hoặc thực hiện chưa đúng quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

NGUYỄN THỊ NHÃ –PHÒNG MÔI TRƯỜNG


Tin liên quan
Thông báo về việc thực hiện đối thoại doanh nghiệp    09/04/2018
Thông báo thay đổi giờ Hội nghị đối thoại doanh nghiệp lần 1 năm 2018    28/03/2018
Thông báo Hội nghị đối thoại doanh nghiệp lần 1 năm 2018    27/03/2018
BÁO CÁO KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUÝ I NĂM 2018    27/03/2018
KẾ HOACH RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP CỦA TTHC VỚI YÊU CẦU THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN    20/03/2018
TỔNG KẾT CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH QUÝ I VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ QUÝ II NĂM 2018    20/03/2018
Thông báo triển khai các văn bản Quy phạm pháp Luật về Môi trường.    26/02/2018
Ngày Đất ngập nước thế giới 2018    26/02/2018
Kế hoạch phát động chuyên đề thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính” năm 2018    26/02/2018
Thông báo Lịch trực Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018    02/02/2018