Truy cập nội dung luôn

Liên kết Liên kết

Tin tức khu, cụm công nghiệp Tin tức khu, cụm công nghiệp

Sử dụng thuốc lá là nguyên nhân gây ra hơn 8 triệu ca tử vong mỗi năm và hơn 1 triệu ca tử vong vì hút thuốc thụ động trên toàn thế giới. Nhằm tăng cường hơn nữa sự quan tâm của các quốc gia đối với công tác phòng chống tác hại thuốc lá (PCTH thuốc lá), Tổ chức Y tế thế giới (WHO) lấy ngày 31/5 h...
Thực hiện Quyết định số 1133/QĐ-UBND ngày 04/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang....
Cải cách hành chính được xem là nhiệm vụ trọng tâm trong xây dựng Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ hội nhập quốc tế hiện nay....

Xác định công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức viên chức trong giai đoạn mới là giải pháp hàng đầu trong chiến lược cán bộ. Đầu tư cho đào tạo, bồi dưỡng là đầu tư cho phát triển, là nhiệm vụ quan trọng của cấp ủy, tổ chức đảng và lãnh đạo Ban.

...
  “Theo dõi thi hành pháp luật” là một trong các nội dung của “cải cách thể chế” thuộc 01 trong 06 nhiệm vụ trọng tâm của cải cách hành chính. Để thực hiện tốt hơn công tác này, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 32/2020/NĐ-C...
Thực hiện Kế hoạch số 424/KH-UBND ngày 16/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp Tiền Giang (Ban Quản lý) đã xây dựng Kế hoạch số 04/KH-BQL ngày 06/01/2020 về thực hiện nhi...
Trong những tháng đầu năm 2020, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 khiến hoạt động sản xuất - kinh doanh của nhiều doanh nghiệp trong các khu, cụm công nghiệp tỉnh bị ảnh hưởng. Theo đó, hoạt động xuất, nhập khẩu, lưu thông, vận chuyển hàng hóa, nguyên liệu,…tại một...
​Với quan điểm Phát triển Khu công nghiệp góp phần đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, ưu tiên thu hút các dự án công nghiệp hỗ trợ, công nghệ cao, dựa vào lợi thế về tiềm...
ĐẠI HỘI CÁC CHI BỘ TRỰC THUỘC ĐẢNG BỘ BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP NHIỆM KỲ 2020-2022
ĐẠI HỘI CÁC CHI BỘ TRỰC THUỘC ĐẢNG BỘ BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP NHIỆM KỲ 2020-2022

Thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị "về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng", Kế hoạch số 92-KH/TU ngày 19/8/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 137-KH/ĐUK ngày 19/9/2019 của Ban Thường vụ...

Xem thêm >>