Truy cập nội dung luôn

Liên kết Liên kết

Tin tức về khu, cụm công nghiệp Tin tức về khu, cụm công nghiệp

BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TIỀN GIANG CÓ 04 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI ĐƯỢC CÔNG BỐ THUỘC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG VÀ LĨNH VỰC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Ngày 17/6/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Quyết định số 1709/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong các lĩnh vực hoạt động xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng, nhà ở và công sở, vật liệu xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng tỉnh Tiền Giang.

Theo đó, thực hiện Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND ngày 21/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về quy định phân cấp thực hiện công tác thẩm định dự án, thẩm định thiết kế và dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, Ban Quản lý các khu công nghiệp có 04 thủ tục hành chính mới thuộc lĩnh vực hoạt động xây dựng và lĩnh vực quản lý chất lượng công trình xây dựng được công bố kèm theo Quyết định số 1709/QĐ-UBND ngày 17/6/2020 nêu trên. Cụ thể như sau:

Lĩnh vực Hoạt động xây dựng:

-Thủ tục thẩm định dự án/dự án điều chỉnh hoặc thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh- 1.006930.000.00.00.H58

- Thủ tục thẩm định Báo cáo kinh tế-kỹ thuật/Báo cáo kinh tế-kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh của Báo cáo kinh tế-kỹ thuật- 1.006938.000.00.00.H58

- Thủ tục thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng/thiết kế, dự toán xây dựng điều chỉnh- 1.006940.000.00.00.H58

Lĩnh vực Quản lý chất lượng công trình xây dựng

Thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng đối với các công trình trên địa bàn thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, trừ các công trình thuộc thẩm quyền kiểm tra của Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng, cơ quan chuyên môn về xây dựng trực thuộc Bộ Xây dựng và Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành- 1.002696.000.00.00.H58

(Chi tiết tại Quyết định số 1709/QĐ-UBND ngày 17/6/2020 của UBND tỉnh)

Như vậy, hiện tổng số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý là 44 thủ tục, bao gồm:

1. Lĩnh vực Lao động-Tiền lương: 02 thủ tục

2. Lĩnh vực Thương mại quốc tế: 05 thủ tục

3. Lĩnh vực Cấp chứng nhận xuất xứ hàng hóa: 01 thủ tục

4. Lĩnh vực Quản lý chất lượng công trình xây dựng: 01 thủ tục

5. Lĩnh vực Hoạt động xây dựng: 09 thủ tục

6. Lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam: 26 thủ tục.


Tin liên quan
Tài liệu tuyên truyền về cách phòng, chống dịch bệnh Covid-19    21/05/2021
KẾ HOẠCH PHÁT ĐỘNG CHUYÊN ĐỀ THI ĐUA “ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH” NĂM 2021    18/03/2021
KẾT QUẢ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH QUÝ I NĂM 2021    18/03/2021
KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2021    17/03/2021
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2021    05/01/2021
KHÁI QUÁT VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2020 CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TIỀN GIANG    11/12/2020
GIỚI THIỆU NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC VÀ LUẬT VIÊN CHỨC (LUẬT SỐ 52/2019/QH14)    24/11/2020
Phổ biến Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính Phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật    24/11/2020
Thông báo việc tổ chức đối thoại với doanh nghiệp về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính 06 tháng đầu năm 2020    12/11/2020
Thông báo việc tổ chức đối thoại với doanh nghiệp về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính 06 tháng cuối năm 2020    12/11/2020