Truy cập nội dung luôn

Liên kết Liên kết

Tin tức về khu, cụm công nghiệp Tin tức về khu, cụm công nghiệp

CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG QUY TRÌNH “GỬI THANG LƯƠNG, BẢNG LƯƠNG, ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP” TRONG KHU, CỤM CÔNG NGHIỆP

Ngày 01 tháng 12 năm 2014, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số 32/2014/TT-BLĐTBXH hướng dẫn ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế và khu công nghệ cao.

Theo đó, UBND tỉnh Tiền Giang, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tiền Giang, Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị (huyện Châu Thành, Tân Phước, Gò Công Đông, Cái Bè và thành phố Mỹ Tho) có khu công nghiệp, cụm công nghiệp ủy quyền một số nội dung công việc thuộc nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp cho Ban Quản lý các khu công nghiệp Tiền Giang; trong đó, UBND các huyện, thành, thị ủy quyền thực hiện việc tiếp nhận hệ thống thang lương, bảng lương, định mức lao động của các doanh nghiệp.

Trước thời điểm Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định số 636/QĐ-LĐTBXH ngày 05 tháng 05 năm 2019 về việc công bố các thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ của lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội:

Căn cứ Khoản 6 Điều 7 Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tiền lương, quy định: "Khi xây dựng hoặc sửa đổi, bổ sung thang lương, bảng lương, doanh nghiệp phải ..., đồng thời gửi cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện nơi đặt cơ sở sản xuất của doanh nghiệp….", việc quy định doanh nghiệp chỉ cần gửi thang lương, thang lương nhưng không quy định thành phần gửi hồ sơ thang lương, bảng lương, gây khó khăn cho Ban Quản lý các khu công nghiệp Tiền Giang trong công tác tiếp nhận thang lương, bảng lương của doanh nghiệp. Việc đề nghị doanh nghiệp cung cấp thêm các nội dung bổ sung trong hồ sơ gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động như: Các loại phụ cấp; tiêu chuẩn, điều kiện áp dụng, chế độ nâng bậc lương;… dẫn đến một số doanh nghiệp so sánh với quy định của Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ và nhiều lần thắc mắc.

Tuy nhiên, sau khi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định số 636/QĐ-LĐTBXH ngày 05 tháng 05 năm 2019 về việc công bố các thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ của lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thì từ ngày 05 tháng 05 năm 2019 việc gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp trong khu, cụm công nghiệp là một thủ tục hành chính và được thực hiện theo trình tự, thủ tục được quy định tại Quyết định 636/QĐ-LĐTBXH. Theo đó, thành phần, số lượng hồ sơ yêu cầu chỉ gồm 01 bộ thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp.

Ngoài ra, từ tháng 12/2019, Ban Quản lý các khu công nghiệp Tiền Giang bắt đầu thực hiện tiếp nhận thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp trong khu, cụm công nghiệp qua Cổng Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Tiền Giang (https://dichvucong.tiengiang.gov.vn) với mức độ dịch vụ công trực tuyến là 4 - cho phép doanh nghiệp gửi trực tuyến các mẫu văn bản Ban Quản lý các khu công nghiệp Tiền Giang, toàn bộ các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng; việc thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến; việc trả kết quả cho doanh nghiệp có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

Qua đó, nhận thấy thủ tục hành chính "Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp" đã được đơn giản hóa; các doanh nghiệp trong khu, cụm công nghiệp đã giảm bớt nhiều chi phí cho việc gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động cho Ban Quản lý các khu công nghiệp Tiền Giang và Ban Quản lý các khu công nghiệp Tiền Giang đã thể hiện vai trò là cơ quan đầu mối, tiếp nhận trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp về thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực lao động được đảm bảo thực hiện nhanh gọn và hiệu quả.

 

PHÒNG QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP - LAO ĐỘNG


Tin liên quan
GIỚI THIỆU NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC VÀ LUẬT VIÊN CHỨC (LUẬT SỐ 52/2019/QH14)    24/11/2020
Phổ biến Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính Phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật    24/11/2020
Thông báo việc tổ chức đối thoại với doanh nghiệp về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính 06 tháng đầu năm 2020    12/11/2020
Thông báo việc tổ chức đối thoại với doanh nghiệp về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính 06 tháng cuối năm 2020    12/11/2020
BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐĂNG KÝ SÁNG KIẾN, GIẢI PHÁP MỚI TRONG CÔNG TÁC CCHC NĂM 2020    12/11/2020
KẾ HOẠCH KHẮC PHỤC NHỮNG HẠN CHẾ, THIẾU SÓT CỦA CÁC TIÊU CHÍ CHƯA ĐẠT ĐIỂM CHUẨN VỀ CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2019 CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TIỀN GIANG    12/11/2020
GIỚI THIỆU NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬT SỬA ĐỔI, BỐ SUNG MỘT SỐ ĐIÈU CỦA LUẬT TỔ CHỨC CHÍNH PHỦ VÀ LUẬT TỔ CHỨC CHÍNH QUYÈN ĐỊA PHƯƠNG (LUẬT SÓ 47/2019/QH14)    04/11/2020
KẾT QUẢ CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUÝ III NĂM 2020    05/10/2020
KẾT QUẢ TRONG CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH QUÝ III NĂM 2020    10/09/2020
Bản đồ quy hoạch và sơ đồ vị trí các doanh nghiệp trong các khu, cụm công nghiệp    16/07/2020