Truy cập nội dung luôn

Liên kết Liên kết

Tin tức về khu, cụm công nghiệp Tin tức về khu, cụm công nghiệp

CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

Căn cứ Kế hoạch số 424/KH-UBND ngày 16/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Quản lý đã xây dựng Kế hoạch số 04/KH-BQL ngày 06/01/2020 về thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2020 của Ban Quản lý.

Trong 6 tháng đầu năm, ngoài việc tuyên truyền các văn bản chỉ đạo, điều hành, các kế hoạch có liên quan đến cải cách hành chính hàng năm, Ban Quản lý đã đăng tải thông tin tuyên truyền trên chuyên mục bản tin cải cách hành chính trên Cổng thông tin điện tử của Ban với các tin bài có nội dung về công tác cải cách hành chính của Ban và của tỉnh; việc triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông điện tử; các tin bài hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến đối với các thủ tục hành chính của Ban.

Nhìn chung công tác tuyên truyền đã góp phần nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy Đảng, cơ quan, các đoàn thể, công chức, viên chức về công tác cải cách hành chính; góp phần nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ, quy tắc ứng xử của công chức, viên chức; thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo hướng văn minh, hiện đại, phục vụ người dân, tổ chức, doanh nghiệp; nâng cao sự hiểu biết của người dân, tổ chức, doanh nghiệp về cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, lợi ích của việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến; khuyến khích người dân, tổ chức, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến, tiết kiệm chi phí; tạo điều kiện để người dân, tổ chức, doanh nghiệp tích cực góp ý, tham gia hoàn thiện thủ tục hành chính, giám sát cơ quan nhà nước trong quá trình thực hiện.

Trong kỳ báo cáo, Công tác kiểm tra việc thực hiện các nội dung của kế hoạch cải cách hành chính được Lãnh đạo Ban quan tâm chỉ đạo thực hiện nghiêm túc. Kết quả các nội dung đảm bảo thực hiện theo quy định.

          Lãnh đạo Ban thường xuyên quan tâm, nhắc nhở công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thực hiện đúng các quy định về việc giao tiếp với khách hàng trong tiếp nhận hồ sơ, phải luôn có tinh thần thái độ phục vụ nhiệt tình, không có công chức nào bị khách hàng phải ánh về tinh thần phục vụ. Tính đến 6 tháng đầu năm, không có đơn khiếu nại, tố cáo của tổ chức, công dân về giải quyết thủ tục hành chính;

Ban Quản lý có tổng số 40 thủ tục hành chính; trong đó hiện tại có 34 thủ tục thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 và 06 thủ tục còn lại thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3; trong 6 tháng đầu năm (từ ngày 21/11/2019 đến 27/5/2020) đã tiếp nhận giải quyết 86 hồ sơ; trong đó đã tiếp nhận trực tuyến là 44 hồ sơ, tiếp nhận trực tiếp và qua dịch vụ bưu chính công ích là 42 hồ sơ; đã giải quyết 82 hồ sơ và 04 hồ sơ đang trong hạn giải quyết.

Ban Quản lý đã tổ chức thực hiện kiểm tra công vụ trong cơ quan và đơn vị trực thuộc. Việc kiểm tra được thực hiện dưới nhiều hình thức: tự kiểm tra, kiểm tra nội bộ và trong các cuộc họp giao ban của đơn vị. Qua kiểm tra 6 tháng đầu năm, các phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc đã cơ bản chấp hành nghiêm túc thời gian làm việc, đeo thẻ công chức, viên chức; lề lối tác phong làm việc nghiêm túc; công chức thực hiện nhiệm vụ được phân công xử lý đúng thời hạn trên hồ sơ công việc; số lượng công chức chưa chấp hành nghiêm túc về đeo thẻ công chức, viên chức trong giờ làm việc là rất ít, thực hiện nhắc nhở tại chỗ.

Các kết quả đạt được trong kỳ báo cáo về cơ bản rõ nét trên tất cả các nội dung: Hệ thống văn bản pháp quy tiếp tục được đổi mới, hoàn thiện; công tác cải cách thủ tục hành chính từng bước được đổi mới, nâng cao hiệu quả thiết thực thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin, dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích; chất lượng đội ngũ công chức, viên chức được nâng lên rõ rệt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra; tổ chức bộ máy cơ quan được củng cố kịp thời, sắp xếp theo đúng quy định của tỉnh và thực tế cơ quan; cơ chế tài chính ngày càng minh bạch, công khai, nguồn kinh phí được quản lý, sử dụng hiệu quả, các chế độ chính sách đối với công chức, viên chức được quan tâm hơn.

Để hoàn thành Kế hoạch số 04/KH-BQL ngày 06/01/2020 trong công tác cải cách hành chính ở 6 tháng cuối năm, Ban Quản lý đề ra các phương hướng, nhiệm vụ như sau:

- Một là tiếp tục rà soát, thống kê và kịp thời tham mưu cho cấp có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạp pháp luật liên quan đến việc quản lý và phát triển các khu, cụm công nghiệp.

- Hai là tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; trong đó tập trung rà soát, công bố kịp thời, đầy đủ về thủ tục hành chính; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên cơ sở áp dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin.

- Ba là tiếp tục thực hiện đúng quy định của pháp luật về bố trí, phân công nhiệm vụ phù hợp với vị trí việc làm đã được phê duyệt. Tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ nhằm nâng cao trách nhiệm kỷ luật, kỷ cương hành chính.

- Bốn là tiếp tục thực hiện có hiệu quả quy định về cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong quản lý biên chế và kinh phí quản lý hành chính. Thực hiện nghiêm túc việc tiết kiệm, chống lãng phí, công khai, minh bạch trong hoạt động tài chính. Sử dụng có hiệu quả các tài sản được giao theo quy định.

- Năm là tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng việc thực hiện giao quyền tự chủ cho đơn vị sự nghiệp trực thuộc theo quy định.

- Sáu là tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc; hoàn thành việc chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 sang ISO 9001:2015 theo đúng tiến độ đã đăng ký.

Tóm lại, qua 6 tháng đầu năm triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính, Lãnh đạo Ban và công chức, viên chức của Ban đã nhận thức cải cách hành chính là một chủ trương lớn, nhằm tạo bước chuyển căn bản trong quan hệ giữa cơ quan hành chính nhà nước với các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và giữa các cơ quan hành chính nhà nước với nhau trong giải quyết và thực hiện thủ tục hành chính. Lãnh đạo Ban luôn chỉ đạo công chức, viên chức nghiêm túc thực hiện các chỉ tiêu cải cách hành chính đạt hiệu quả cao. Bên cạnh đó, đơn vị luôn bám sát chương trình, kế hoạch theo sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh để kịp thời chỉ đạo trong cơ quan, đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện, không để xảy ra tình trạng chậm trễ gây ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của cơ quan nói riêng và của tỉnh nói chung.

Đính kèm: Báo cáo số 173/BC-BQL ngày 29/5/2020 của Ban Quản lý./.

 

Cẩm Tiên - VP


Tin liên quan
GIỚI THIỆU NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC VÀ LUẬT VIÊN CHỨC (LUẬT SỐ 52/2019/QH14)    24/11/2020
Phổ biến Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính Phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật    24/11/2020
Thông báo việc tổ chức đối thoại với doanh nghiệp về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính 06 tháng đầu năm 2020    12/11/2020
Thông báo việc tổ chức đối thoại với doanh nghiệp về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính 06 tháng cuối năm 2020    12/11/2020
BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐĂNG KÝ SÁNG KIẾN, GIẢI PHÁP MỚI TRONG CÔNG TÁC CCHC NĂM 2020    12/11/2020
KẾ HOẠCH KHẮC PHỤC NHỮNG HẠN CHẾ, THIẾU SÓT CỦA CÁC TIÊU CHÍ CHƯA ĐẠT ĐIỂM CHUẨN VỀ CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2019 CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TIỀN GIANG    12/11/2020
GIỚI THIỆU NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬT SỬA ĐỔI, BỐ SUNG MỘT SỐ ĐIÈU CỦA LUẬT TỔ CHỨC CHÍNH PHỦ VÀ LUẬT TỔ CHỨC CHÍNH QUYÈN ĐỊA PHƯƠNG (LUẬT SÓ 47/2019/QH14)    04/11/2020
KẾT QUẢ CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUÝ III NĂM 2020    05/10/2020
KẾT QUẢ TRONG CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH QUÝ III NĂM 2020    10/09/2020
BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TIỀN GIANG CÓ 04 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI ĐƯỢC CÔNG BỐ THUỘC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG VÀ LĨNH VỰC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG    24/06/2020