Truy cập nội dung luôn

Liên kết Liên kết

Tin tức về khu, cụm công nghiệp Tin tức về khu, cụm công nghiệp

Phổ biến Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính Phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật

“Theo dõi thi hành pháp luật” là một trong các nội dung của “cải cách thể chế” thuộc 01 trong 06 nhiệm vụ trọng tâm của cải cách hành chính. Để thực hiện tốt hơn công tác này, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi thi hành pháp luật.

Theo đó, Nghị định số 32/2020/NĐ-CP bổ sung Khoản 4 vào Điều 6 quy định về cộng tác viên theo dõi tình hình thi hành pháp luật; bổ sung Điều 10a vào Điều 10 quy định về xem xét, đánh giá tình hình thi hành pháp luật; bổ sung Điều 11a vào Điều 11 quy định về xây dựng, ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật và sửa đổi, bổ sung Điều 18 quy định về phối hợp theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

Ngoài ra, Nghị định số 32/2020/NĐ-CP còn bãi bỏ Khoản 2 Điều 15 của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP về trách nhiệm của Bộ Tư pháp trong việc trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ tiêu thống kê quốc gia làm cơ sở cho việc xem xét, đánh giá tình hình thi hành pháp luật và bãi bỏ Khoản 2 Điều 16 về trách nhiệm của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong việc ban hành chỉ tiêu thống kê ngành làm cơ sở cho việc xem xét, đánh giá tình hình thi hành pháp luật theo quy định tại Nghị định 59/2012/NĐ-CP.

Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/5/2020./.

(Đính kèm Nghị định số 32/2020/NĐ-CP)

 

Cẩm Tiên-VP


Tin liên quan
KẾT QUẢ CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUÝ III NĂM 2020    05/10/2020
GIỚI THIỆU NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC VÀ LUẬT VIÊN CHỨC (LUẬT SỐ 52/2019/QH14)    14/09/2020
KẾT QUẢ TRONG CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH QUÝ III NĂM 2020    10/09/2020
Bản đồ quy hoạch và sơ đồ vị trí các doanh nghiệp trong các khu, cụm công nghiệp    16/07/2020
KẾT QUẢ TRONG CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUÝ II NĂM 2020 CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TIỀN GIANG    22/06/2020
CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020    04/06/2020
KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2020    02/06/2020
CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG QUY TRÌNH “GỬI THANG LƯƠNG, BẢNG LƯƠNG, ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP” TRONG KHU, CỤM CÔNG NGHIỆP    01/06/2020
Triển khai các hướng dẫn trình tự, thủ tục thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân theo Nghị quyết 42/NQ-CP    12/05/2020
Tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011- 2020, phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2021-2030 của Ban Quản lý các khu công nghiệp    11/05/2020