Truy cập nội dung luôn

Liên kết Liên kết

Tin tức về khu, cụm công nghiệp Tin tức về khu, cụm công nghiệp

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN BỘ CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NĂM 2020

Để theo dõi, đánh giá một cách thực chất, khách quan và công bằng kết quả thực hiện CCHC hàng năm của các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh trong quá trình triển khai thực hiện công tác CCHC nhà nước. Ngày 11/03/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 689/QĐ-UBND về Ban hành Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh. Trong đó:

a) Bộ Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành tỉnh:

Bộ Chỉ số CCHC của các sở, ban, ngành tỉnh được cấu trúc thành 07 lĩnh vực đánh giá, 39 tiêu chí (gồm tiêu chí điểm cộng, trừ) như sau:

          + Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC: 06 tiêu chí;

+ Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật: 03 tiêu chí;

          + Cải cách thủ tục hành chính: 10 tiêu chí;

          + Cải cách tổ chức bộ máy hành chính: 03 tiêu chí;

+ Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức: 11 tiêu chí;

          + Cải cách tài chính công: 04 tiêu chí;

+ Hiện đại hóa hành chính: 02 tiêu chí.

b) Bộ Chỉ số cải cách hành chính của Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã:

Bộ Chỉ số cải cách hành chính của Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã được cấu trúc thành 07 lĩnh vực đánh giá, 39 tiêu chí (gồm tiêu chí điểm cộng, trừ) như sau:

+ Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC: 06 tiêu chí;

+ Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật: 03 tiêu chí

+ Cải cách thủ tục hành chính: 10 tiêu chí;

+ Cải cách tổ chức bộ máy hành chính: 04 tiêu chí;

+ Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức: 11 tiêu chí;

+ Cải cách tài chính công: 03 tiêu chí;

+ Hiện đại hóa hành chính: 02 tiêu chí.

Căn cứ vào Chỉ số cải cách hành chính được phê duyệt, các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã xây dựng, triển khai Chỉ số cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị mình phù hợp với điều kiện thực tế để bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất trong công tác theo dõi, đánh giá CCHC; tổng hợp báo cáo kết quả tự chấm điểm xác định Chỉ số CCHC của cơ quan, đơn vị theo Bảng điểm kèm theo Quyết định, kèm tài liệu minh chứng theo hướng dẫn của Sở Nội vụ.

Theo đó, nhằm thực hiện Quyết định số 689/QĐ-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2020 của UBND tỉnh về ban hành Chỉ số cải cách hành chính của các sở ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đạt hiệu quả cao hơn so với các năm vừa qua.Văn phòng đã tham mưu lãnh đạo Ban ban hành Bảng phân công thực hiện chuyên đề thi đua Cải cách hành chính năm 2020 tại đơn vị (Công văn số 394/BQL-VP ngày 12/5/2020); thông qua đó, lãnh đạo Ban giao lãnh đạo các phòng chuyên môn và lãnh đạo Công ty Phát triển hạ tầng các khu công nghiệp (đơn vị trực thuộc Ban Quản lý) căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của phòng, phân công công chức theo dõi, phối hợp với công chức phụ trách từng tiêu chí để thực hiện đầy đủ các nội dung đã phân công trong Bảng phân công nhiệm vụ. Định kỳ 6 tháng và hàng năm khi thẩm định hồ sơ chuyên đề cải cách hành chính, Văn phòng sẽ căn cứ theo nội dung Bảng phân công này để công chức phụ trách chuẩn bị hồ sơ thẩm định và chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định trước Lãnh đạo Ban./.

        Đính kèm: - Quyết định số 689/QĐ-UBND cua UBND tỉnh.

                         - Công văn số 394/BQL-VP ngày 12/5/2020 của Ban Quản lý.

 

Cẩm Tiên-VP


Tin liên quan
GIỚI THIỆU NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC VÀ LUẬT VIÊN CHỨC (LUẬT SỐ 52/2019/QH14)    24/11/2020
Phổ biến Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính Phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật    24/11/2020
Thông báo việc tổ chức đối thoại với doanh nghiệp về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính 06 tháng đầu năm 2020    12/11/2020
Thông báo việc tổ chức đối thoại với doanh nghiệp về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính 06 tháng cuối năm 2020    12/11/2020
BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐĂNG KÝ SÁNG KIẾN, GIẢI PHÁP MỚI TRONG CÔNG TÁC CCHC NĂM 2020    12/11/2020
KẾ HOẠCH KHẮC PHỤC NHỮNG HẠN CHẾ, THIẾU SÓT CỦA CÁC TIÊU CHÍ CHƯA ĐẠT ĐIỂM CHUẨN VỀ CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2019 CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TIỀN GIANG    12/11/2020
GIỚI THIỆU NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬT SỬA ĐỔI, BỐ SUNG MỘT SỐ ĐIÈU CỦA LUẬT TỔ CHỨC CHÍNH PHỦ VÀ LUẬT TỔ CHỨC CHÍNH QUYÈN ĐỊA PHƯƠNG (LUẬT SÓ 47/2019/QH14)    04/11/2020
KẾT QUẢ CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUÝ III NĂM 2020    05/10/2020
KẾT QUẢ TRONG CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH QUÝ III NĂM 2020    10/09/2020
BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TIỀN GIANG CÓ 04 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI ĐƯỢC CÔNG BỐ THUỘC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG VÀ LĨNH VỰC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG    24/06/2020