Truy cập nội dung luôn

Liên kết Liên kết

Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật

Nghị định 83/2019/NĐ-CP ngày 12/11/2019 của Chính phủ về việc sửa đổi, bồ sung một số điều của Nghị định 94 về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai

Tin liên quan
GIỚI THIỆU NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC VÀ LUẬT VIÊN CHỨC (LUẬT SỐ 52/2019/QH14)    14/09/2020
Phổ biến Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính Phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật    21/04/2020
Nghị định 83/2019/NĐ-CP ngày 12/11/2019 của Chính phủ về việc sửa đổi, bồ sung một số điều của Nghị định 94 về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai    01/01/2020
Họp trao đổi kế hoạch điều chỉnh lương mới năm 2020 và kế hoạch thưởng tết của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp Tân Hương và Long Giang    01/01/2020
CÔNG TÁC PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019    03/07/2019
Thông tư quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin    28/12/2018
Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện    27/12/2018
Tuyên truyền xây dựng chính quyền điện tử    20/12/2018
Chỉ Thị 13-CT-TT về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm    20/12/2018
Tăng cường đảm bảo an toàn thực phẩm    20/12/2018